สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image
พันธกิจ

พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย

1. วิเคราะห์เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพรวมทั้งปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจัดทำข่าวกรองและพยากรณ์โรค (Surveillance)พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน(EOC&JIT) และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ

2. พัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางด้านสาธารณสุขการตรวจยืนยันด้านโรควัณโรค โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในระดับเขตสุขภาพ และด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม(Excellence Labartory Occupation and environment)ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. พัฒนาระบบสำรองและความมั่นคงปลอดภัยด้านวัคซีนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4. พัฒนาองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีตลอดทั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เหมาะสม ตามบริบทของพื้นที่และสนับสนุนและถ่ายทอดให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายนำองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพไปใช้ในการดำเนินงานตลอดจนการผลักดันให้เกิดการบังคับใช้กฎหมาย

5. ติดตามและประเมินผลคุณภาพเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนทำหน้าที่ประเมินมาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานกำหนดของกรมควบคุมโรค

6. พัฒนาระบบคุณภาพการจัดการองค์กรตามมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบ

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย