สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
นายอนุวัตร กองแสน

สมาชิกในกลุ่มงาน

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสนธยา ศรีวงษ์

สมาชิกในกลุ่มงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางบุศรา สาขา

สมาชิกในกลุ่มงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวขนิษฐา โล่วณิชเกียรติกุล

สมาชิกในกลุ่มงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางเกษร แทนหา

สมาชิกในกลุ่มงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางธนพร กลุ่มเหรียญทอง

สมาชิกในกลุ่มงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าพนักงานธุรการ
นายยศวัฒน์ ทันวงษา

สมาชิกในกลุ่มงาน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางม่านราศรี ขันธ์เขต

สมาชิกในกลุ่มงาน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวนาฏยา ปัญโญวัฒน์

สมาชิกในกลุ่มงาน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางจุรีนาถ ข้อยุ่น

สมาชิกในกลุ่มงาน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวช่อมาลา อุทัยอินทร์

สมาชิกในกลุ่มงาน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสินีนาฏ มีสัจ

สมาชิกในกลุ่มงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสิริกร ชัยสาร

สมาชิกในกลุ่มงาน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสุพาพร เกลี้ยกลาง

สมาชิกในกลุ่มงาน

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวธีรารัตน์ ผดุงพงษ์

สมาชิกภายในกลุ่ม

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางรสริน มหาศรานนท์

สมาชิกภายในกลุ่ม

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
นายอภินันท์ ประเสริฐ

สมาชิกในกลุ่มงาน

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายณัฐวัฒน์ ทวีพัฒน์ผาติ

สมาชิกในกลุ่มงาน

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางศุจินันท์ ตรีเดช

สมาชิกในกลุ่มงาน

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางจิราลักษณ์ โรเบิร์ตส์

สมาชิกในกลุ่มงาน

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสุพรรณีย์ อรุณรัตน์

สมาชิกในกลุ่มงาน

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

นางสุพรรณีย์ อรุณรัตน์

สมาชิกในกลุ่มงาน

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

นายอนุชา มะลาลัย

สมาชิกในกลุ่มงาน

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางชลิดา อนุสุริยา

สมาชิกในกลุ่มงาน

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวศรณ์ฉัตร จิรัสย์กุล

สมาชิกในกลุ่มงาน

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางธารทิพย์ ภูสิงห์

สมาชิกในกลุ่มงาน

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

เภสัชกร
แม่บ้าน
ช่างเขียน
ช่างเครื่องกล
ช่างเครื่องยนต์
นักเทคนิคการแพทย์
นักกีฏวิทยา
นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคล
นักประชาสัมพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักสังคมสงเคราะห์
นายแพทย์
นิติกร
ผู้ช่วยเภสัชกร
ผู้อำนวยการ
พนักงานเยี่ยมบ้าน
พนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานธุรการ
พนักงานบำบัดโรคเรื้อน
พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค
พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค
พนักงานปฏิบัติการทดลองพาหะนำโรค
พนักงานพัสดุ
พนักงานพิมพ์
พนักงานสถิติ
พนักงานห้องปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพ
พนักงานสนับสนุนปฏิบัติการ