สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขั้นตอนที่ 1 หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะทํางาน

ขั้นตอนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการประจําปี

ขั้นตอนที่ 3 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 6 เดือน)

ขั้นตอนที่ 5 ทบทวน/ปรับปรุง แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ขั้นตอนที่ 6 กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากร

ขั้นตอนที่ 7 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 12 เดือน)

แบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู  

กิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู"

ขอชื่นชมและยกย่องผู้กระทำความดี