กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

เอกสารประกอบการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการเร่งสร้างเสริมภูมิคุ้มกันสู่ประชาชน ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) “รวมพลัง อสม. ส่งต่อภูมิคุ้มกัน ป้องกัน 608 ให้ปลอดภัย”

วารสารออนไลน์อื่นๆ