กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 เพื่อใช้สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ (Vaccine passport)

ประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 เพื่อใช้สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ (Vaccine passport)


หน่วยงานที่ให้บริการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 เพื่อใช้สำหรับเดินทางไปต่างประเทศ (Vaccine Passport) ทั่วประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2565