กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
กองโรคติดต่อทั่วไป
นางสาววรยา เหลืองอ่อน

ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ประเภทอำนวยการสูง

นางเกษรา ญาณเวทย์สกุล

รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

นางสุพินดา ตีระรัตน์

รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวปทุมมาลย์ ศิลาพร

รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นางสาวธนาวดี ตันติทวีวัฒน์

รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นายชนินันท์ สนธิไชย

รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางรัตนา ธีระวัฒน์

รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นายอภิชัย พจน์เลิศอรุณ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

เภสัชกรชำนาญการ

กลุ่มช่วยอำนวยการ
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธ์ุ

หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายโรคติดต่อและภารกิจเฉพาะ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายอานุภาพ พงษ์พานิช

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายอนุวัฒน์ รัสมะโน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวขนิษฐา ทับทิม

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวมนัสภร คำทะเนตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายศิโรรัช ทองทิพย์

นักประชาสัมพันธ์

นางสาวรำพึง ระเบียบ

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นางวิรงรอง แก้วสมบูรณ์

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวอภิญญา หอมอินจันทร์

งานแผนและงบประมาณ/งานวิชาการด้านแผน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวพัทยา สร้อยอุดม

งานแผนและงบประมาณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวลักษณา มาสังข์

งานแผนและงบประมาณ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกนกวรรณ คงเฉลิม

งานพัฒนาองค์กร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายโชติพงศ์ ศรีวงษ์

งานแผนและงบประมาณ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางอโณทัย พัฒทวี

งานแผนและงบประมาณ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวทิพวรรณ เฮมสอิ

งานแผนและงบประมาณ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวนวพรรษ อุทัย

งานไอทีและสารสนเทศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวภิญญาดา ดอนนนท์

งานไอทีและสารสนเทศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายเกรียงไกร จั่นจุ้ย

งานพัฒนาองค์กร

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวกัลยาณี ดวงตา

งานไอทีและสารสนเทศ

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

นางอำภาพร รอดรัตน์

งานไอทีและสารสนเทศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายมนัส มัดตอฮา

งานไอทีและสารสนเทศ

นักจัดการงานทั่วไป

นายภัครพงศ์ น้อยนาค

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวธัญญลักษณ์ ทองจริง

นักวิชาการสาธารณสุข

นายสุวิกรม พิมโคตร

งานธุรการ

พนักงานธุรการ

กลุ่มงานโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
นางรัตนา ธีระวัฒน์

หัวหน้ากลุ่มงานโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางอรพิรุฬห์ ยุรชัย

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นายธีรศักดิ์ ชักนำ

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาววิมวิการ์ ศักดิ์ชัยนานนท์

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

นางสาวปภัสสร ภิญโญพรพาณิชย์

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

นางวรรณวิภา เทวะจินตนานนท์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายชิติ หุ่นอุตกฤษณ์

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวชฎาภรณ์ เพียรเจริญ

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวพรรณทิพย์ จรัสเวคิน

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวคุณิตา อนุเคราะห์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางณัชชา ขุนชู

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางพรพิสุทธิ์ เสนอ

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวพรพรรณารัตน์ โพธิ์สืบ

ลูกจ้างโครงการ Flu - PIP

ผู้ประสานงานและการเงินโครงการ Flu - PIP

นางสาวสุวรรณา กาหลง

ลูกจ้างโครงการ สวรส.

เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ

กลุ่มงานโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ
นางนพรัตน์ มงคลางกูร

หัวหน้ากลุ่มงานโรคติตดต่อระบบทางเดินหายใจฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวภาณินี ปัญญะการ

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาวขวัญเนตร มีเงิน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวศยามล เครือทราย

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายจักรกฤษณ์ ปานแก้ว

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวนพวรรณ โสเพ็ง

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวจิราพร สิงหาญ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางอรวรรธก์ กลมกลึง

งานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มงานโรคติดต่อในเด็ก
นางสมนึก เลิศสุโภชวณิชย์

หัวหน้ากลุ่มงานโรคติดต่อในเด็ก

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางรณิดา เตชะสุวรรณา

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสิริกาญจน์ ถมยาศิริกุล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางอรทัย ทองฝาก

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจันทร์จิรา บุญพอ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวณัฐธิดา เทพราช

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวนัยน์ปพร ผลสนอง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพิสมัย เจริญผล

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มงานโครงการตามพระราชดำริ และโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ
นางทองรู้ กอผจญ

หัวหน้ากลุ่มงานโครงการตามพระราชดำริ และโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายปรีชาพล ปึ้งผลพูล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายอัมภัส วิเศษโมรา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวไอรินลดา วิศิษฎ์พรกุล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวจุติกาญจน์ ภูเก้าล้วน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายธีรพล ใจกล้า

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวณิชาภัทร คูกิติรัตน์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสุภนุช บุญสุขมาก

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายอำพล นาไชยราญ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสุพรรษา วิชัยรัตนกุล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวณัฐณิชา อ่อนคล้าย

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววิชุดา ลาภพืชอุดม

นักประชาสัมพันธ์

นางสาวจงกรณ์ ธรรมนาม

งานออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค

นักจัดการงานทั่วไป

นายอัครินทร์ สงวนนาม

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอวัสดา สะราคำ

งานออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค

นักจัดการงานทั่วไป

นายวิษณุ คล้ายเนตร

งานออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอัจฉรา บัวขม

งานออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวมรรยาท ทองทิพย์

งานออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค

พนักงานธุรการ

นางสาวอิสรีย์ ชาญวิชา

งานธุรการ

พนักงานธุรการ

นางสาวจตุพร อื้อฉาว

งานออกใบรับรอง

พนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานออกใบรับรองฯ

นายคเณศ ชาวสวนกล้วย

งานออกใบรับรอง

พนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานออกใบรับรองฯ

นางสาวจุรีพร แสงแก้ว

งานออกใบรับรอง

พนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานออกใบรับรองฯ

นางสาวเพ็ญพิชชานี ระเบียบ

งานออกใบรับรอง

พนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานออกใบรับรองฯ

นางสาวอารยา ทับอุดม

งานรถพระราชทาน

พนง.จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานภารกิจรถพระราชทาน

นางสาวสิริพร ภาสะเตมีย์

งานรถพระราชทาน

พนง.จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานภารกิจรถพระราชทาน

นางสาวนภัสธมน ขันอุดทา

งานรถพระราชทาน

พนง.จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานภารกิจรถพระราชทาน

นางสาวนิรมล แก้วยองผาง

งานรถพระราชทาน

พนง.จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานภารกิจรถพระราชทาน

นางสาวพิมพ์พจี แก้ววงษา

งานรถพระราชทาน

พนง.จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานภารกิจรถพระราชทาน

กลุ่มงานโรคป้องกันด้วยวัคซีน
นายชนินันท์ สนธิไชย

หัวหน้ากลุ่มงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และแผนงานโรคป้องกันด้วยวัคซีน

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางปิยดา อังศุวัชรากร

นายแพทย์ชำนาญการ

นางมนัญญา ประเสริฐสุข

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายพนิต ทองพูล

เภสัชกรชำนาญการ

นายกมลวัฒน์ ปานเกตุ

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวปรางณพิชญ์ วิหารทอง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวเกษสุดา ศรีจักร์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวพิชชญามญข์ สมนาม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายเลิศฤทธิ์ ลีลาธร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพรนภา มักสะสัน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวณัฐพร ปาระมี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายวิรัตน์ พลเลิศ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจิราวรรณ เวฬุวนารักษ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอณิสตา มาลินี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสุลัคนา พูลผล

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวสุดารัตน์ กลยนีย์

นักวิชาการสาธารณสุข

นางระพีพร ควรหัตถ์

พนักงานธุรการ ระดับ 3

นางสาวสุนิสา หะสิตะพงษ์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวกัญญาณัฐ ภายไธสง

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวจุฬารัตน์ ไชยดีจันทร์

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวโศภิตตา สะราคำ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวณัชริกา พรหมเต็ม

ผู้ประสานงานโครงการ

กลุ่มงานสุขภาวะผู้เดินทางและแรงงานข้ามชาติ
นางสุนันทา สีโท

หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาวะผู้เดินทางและแรงงานข้ามชาติ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาววาสินี ชลิศราพงศ์

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาวสุดธิดา แสงยนต์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวอรยุดา เตารส

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวสุชาวดี ปั้นสง่า

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายภาคภูมิ ปัญญะ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวกิตติยาพร ทองแย้ม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางอุไร ปรางค์มณี

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
นางสุพินดา ตีระรัตน์

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวกัญญารัตย์ พึ่งประยูร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวศิริพร กาศหาญ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวธนิษฐา จันทร์พิลา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายนพดล โชติประวิทย์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววราลี พรมกะจิน

นิติกร

นายธีระพล บุญขาว

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสาวิกา จันทร์แก้ว

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มงานบริหารเวชภัณฑ์และโลจิสติกส์
นายอภิชัย พจน์เลิศอรุณ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารเวชภัณฑ์และโลจิสติกส์

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

นายขัตติยะ อุตตมางคศิโรตม์

เภสัชชำนาญการ

นางสาวปิยะนาถ เชื้อนาค

เภสัชกรชำนาญการ

นายณัฐพล ขำตรี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายณัฐบดินทร์ แก้วกำ

เภสัชกรปฏิบัติการ

นายอภิสิทธิ์ นันต๊ะภูมิ

เภสัชกรปฏิบัติการ

นางสาววันวิษาข์ เจริญวัฒกี

พนักงานบันทึกข้อมูล

นางสาวพรพรรณ ณ บางช้าง

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวศิริพรรณ คำนักดิษฐ์

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นายรุ่งศักดิ์ เตชะทรงชัย

พนักงานปราบแมลง ระดับ 2

นายเชิง พันธ์เดช

เจ้าหน้าที่ประจำคลังวัคซีน

นางสาวกรรณิกา ทวีศักดิ์

นักจัดการงานทั่วไป

นายศุภเมศฐ์ เลิศเดชาอธิวงศ์

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาววราพร แก้วอมร

หัวหน้างานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางดาวรุ่ง ปุยเงิน

หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวดวงพร กลิ่นศรีสุข

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางกฤตลักษณ์ ทองหลิม

หัวหน้างานพัสดุและยานพาหนะ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสมหมาย คงกระพันธ์

ลูกจ้างเหมาบริการ

นักวิชาการสาธารณสุข

นายธีรภัทร กันทายศ

นิติกร

นางสาวนันนภัส กันตพัตชญานนท์

เลขาผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสุกัญญา ผึ้งฉิม

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นายวิชยุตต์ จันทร

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอรอุษา พรหมจิตต์

งานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการ

นางละเมียด วันปาน

งานธุรการ

พนักงานธุรการ

นางสาวกุณฑีรา แสงทอง

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นายธีระศักดิ์ ทรัพย์สิงห์

งานธุรการและยานพาหนะ

นักจัดการงานทั่วไป

นางนภัสกร กมลปลื้ม

งานการเจ้าหน้าที่

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวภาวิณี ปี่แก้ว

งานการเจ้าหน้าที่

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวสุธีรัตน์ พนัส

งานการเจ้าหน้าที่

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาววรนุช เปลี่ยนสุนทร

งานการเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเจ้าหน้าที่

นางสาวชนัตชญาน์นันท์ สารศิริวงศ์

งานการเงิน

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวอภิรดี เสนีวาส

งานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวชุดาภา จรัสรัตนศุภกุล

งานการเงิน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวชนาธิป สันติวณิชย์

งานการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางอรพิน น่วมเปี่ยม

งานการเงิน

พนักงานการเงินและบัญชี ส 3

นางสาวนันทนา เรื่อศรีจันทร์

งานการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวพิชญ์ธนันท์ โชติโพธิ์ขำ

งานการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวมุทริกา กูบกระโทก

งานการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวณัฐวดี เกียรติกุล

งานการเงินและบัญชี

นักจัดการงานทั่วไป

นางวันวิสา ตุ้มคร้าม

งานพัสดุ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวกรรณิการ์ ด้วงฉุน

งานพัสดุ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาววัชรา รุ่งโรจน์

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวณัฐณิชาช์ เอื้อเฟื้อสุข

งานพัสดุและยานพาหนะ

นักวิชาการพัสดุ

นางสุภาณี มาลัย

งานพัสดุและยานพาหนะ

นักจัดการงานทั่วไป

นายธัชชภัส คำนวน

งานพัสดุและยานพาหนะ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวดวงพร เอี่ยมจำนงค์

งานพัสดุและยานพาหนะ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวณัฐนิชา พิมพาสร้อย

งานพัสดุและโสตทัศนศึกษา

นักจัดการงานทั่วไป

นายพงษ์ศักดิ์ จุ้ยดอนกลอย

งานโสตทัศนศึกษา

นายช่างศิลป์ชำนาญงาน

นายณัฐพงศ์ ศรีชาย

งานโสตทัศนศึกษา

นักวิชาการศึกษา

นายพงษ์พันธ์ จิตรักษ์

งานยานพาหนะ

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2

นายภิญโญ อุณหฤกษ์

งานยานพาหนะ

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2

นายอวยพร ตุ้มคร้าม

งานยานพาหนะ

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2

นายนพดล บุตตะวงศ์

งานยานพาหนะ

พนักงานบริการ

นายอุดมเดช วันปาน

งานยานพาหนะ

พนักงานขับรถยนต์

นายสุรศักดิ์ สันติชัยรัตน์

งานยานพาหนะ

พนักงานบริการ

นายชัยพร นิ่มสมบัติ

งานยานพาหนะ

พนักงานขับรถยนต์

นายมานิตย์ เทพสุภา

งานยานพาหนะ

พนักงานจ้างเหมาสันบสนุนงานยานพาหนะ

นายนพเดช กลิ่นสด

งานยานพาหนะ

พนักงานขับรถยนต์

นายเอกพล พรหมมินทร์

งานยานพาหนะ

พนักงานขับรถยนต์