กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

บทเรียนออนไลน์

เรื่องที่ 1 วัคซีนที่จำเป็นกับการเดินทาง (11 ตอน)


เรื่องที่ 1 วัคซีนที่จำเป็นกับการเดินทาง
ตอนที่ 1/11 แนะนำเนื้อหา และทำแบบทดสอบก่อนเรียน

เรื่องที่ 1 วัคซีนที่จำเป็นกับการเดินทาง
ตอนที่ 2/11 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัคซีน


เรื่องที่ 1 วัคซีนที่จำเป็นกับการเดินทาง
ตอนที่ 3/11 วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ

เรื่องที่ 1 วัคซีนที่จำเป็นกับการเดินทาง
ตอนที่ 4/11 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่


เรื่องที่ 1 วัคซีนที่จำเป็นกับการเดินทาง
ตอนที่ 5/11 วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


เรื่องที่ 1 วัคซีนที่จำเป็นกับการเดินทาง
ตอนที่ 6/11 วัคซีนป้องกันโรคไทฟอยด์


เรื่องที่ 1 วัคซีนที่จำเป็นกับการเดินทาง
ตอนที่ 7/11 วัคซีนที่จำเป็นสำหรับบางพื้นที่
(สถานที่ท่องเที่ยวเฉพาะ)

เรื่องที่ 1 วัคซีนที่จำเป็นกับการเดินทาง
ตอนที่ 8/11 เอกสารทางการแพทย์ที่สำคัญ


เรื่องที่ 1 วัคซีนที่จำเป็นกับการเดินทาง
ตอนที่ 9/11 กรณีศึกษาการให้คำปรึกษา
และบริการวัคซีนแก่ผู้เดินทาง


เรื่องที่ 1 วัคซีนที่จำเป็นกับการเดินทาง
ตอนที่ 10/11 ถาม-ตอบ ปัญหาที่พบบ่อยจากการให้วัคซีนในผู้เดินทาง


เรื่องที่ 1 วัคซีนที่จำเป็นกับการเดินทาง
ตอนที่ 11/11 ทำแบบทดสอบหลังเรียน

 


เรื่องที่ 2 ความรู้เรื่องโรคไข้เหลือง และหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (7 ตอน)


เรื่องที่ 2 ความรู้เรื่องโรคไข้เหลือง และหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ตอนที่ 1/7 แนะนำเนื้อหา และทำแบบทดสอบก่อนเรียน


เรื่องที่ 2 ความรู้เรื่องโรคไข้เหลือง และหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ตอนที่ 2/7 โรคไข้เหลืองกับการป้องกันและควบคุมโรค

เรื่องที่ 2 ความรู้เรื่องโรคไข้เหลือง และหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ตอนที่ 3/7 วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง


เรื่องที่ 2 ความรู้เรื่องโรคไข้เหลือง และหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ตอนที่ 4/7 ที่มา และความสำคัญของโรคไข้เหลืองกับการเดินทางระหว่างประเทศ


เรื่องที่ 2 ความรู้เรื่องโรคไข้เหลือง และหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ตอนที่ 5/7 การออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค


เรื่องที่ 2 ความรู้เรื่องโรคไข้เหลือง และหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ตอนที่ 6/7 ถาม-ตอบ ปัญหาที่พบบ่อยจากการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง


เรื่องที่ 2 ความรู้เรื่องโรคไข้เหลือง และหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ตอนที่ 7/7 ทำแบบทดสอบหลังเรียน

 


เรื่อง 3 โรคและภัยสุขภาพจากการท่องเที่ยวทางทะเล (5 ตอน)
 


เรื่องที่ 3 โรคและภัยสุขภาพจากการท่องเที่ยวทางทะเล
ตอนที่ 1/5 แนะนำเนื้อหา และทำแบบทดสอบก่อนเรียน


เรื่องที่ 3 โรคและภัยสุขภาพจากการท่องเที่ยวทางทะเล
ตอนที่ 2/5 โรคที่เกิดที่ชายหาด และการเล่นน้ำทะเล


เรื่องที่ 3 โรคและภัยสุขภาพจากการท่องเที่ยวทางทะเล
ตอนที่ 3/5 โรคที่เกิดจากการดำน้ำ


เรื่องที่ 3 โรคและภัยสุขภาพจากการท่องเที่ยวทางทะเล
ตอนที่ 4/5 โรคและภัยจากสัตว์ทะเล


เรื่องที่ 3 โรคและภัยสุขภาพจากการท่องเที่ยวทางทะเล
ตอนที่ 5/5 ทำแบบทดสอบหลังเรียน