กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image
วิสัยทัศน์

ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ

ระดับมาตรฐานสากลภายใน ปี 2580