กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

สื่อวิดีทัศน์

 


การป้องกันควบคุมโรคโควิด 19
สำหรับผู้เดินทางในประเทศไทย

 


Travel Health เดอะซีรีส์ 1 :
8 ข้อที่พลาดไม่ได้สำหรับนักเดินทาง

 


Travel Health เดอะซีรีส์ 2 :
การท่องเที่ยวแบบ New normal

 

Travel Health เดอะซีรีส์ 3 :
วัคซีนกับการเดินทาง

 

Travel Health เดอะซีรีส์ 4 :
การเตรียมตัวก่อนเดินทางของเด็กเล็ก

 

ravel Health เดอะซีรีส์ 5 :
การเตรียมตัวก่อนเดินทางของหญิงตั้งครรภ์

 

Travel Health เดอะซีรีส์ 6 :
การเตรียมตัวก่อนเดินทางของผู้สูงอายุ

 

Travel Health เดอะซีรีส์ 7 :
โรคที่เกิดจากการดำน้ำ

Travel Health เดอะซีรีส์ 8 :
การท่องเที่ยวในพื้นที่สูง

 


Travel Health เดอะซีรีส์ 9 :
โรคไข้เหลือง

 


Travel Health เดอะซีรีส์ 10 :
การดูแลสุขภาพผู้แสวงบุญ

 


Travel Health เดอะซีรีส์ 11 :  
การคัดกรองผู้แสวงบุญฮัจย์และ
อุมเราะห์กลับจากประเทศซาอุดิอาระเบีย