กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

วัคซีนโควิด 19 ประเทศไทย

สถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวัน
- นำเสนอในรูปแบบรายงาน

- นำเสนอในรูปแบบสไลด์

 

แนวทางการดำเนินงานและการให้บริการการฉีดวัคซีนโควิด 19


1. แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19

2. แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังการได้รับวัคซีนโควิด 19

3. คำเเนะนำ/แนวทางการปฏิบัติอื่นๆ

4. แนวทางการให้ Long acting antibody ในประเทศไทย

หนังสือราชการ / ข้อสั่งการ

สื่อความรู้ 


สื่อความรู้
1. ข้อพิจารณาและคำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ 

- ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

- ผู้ป่วยโรคไต

- ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี

- ผู้ป่วยโรคระบบประสาท

- ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

- ผู้ป่วยทั้ง 7 กลุ่มโรค ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป

- คำแนะนำวัคซีนและคนไข้มะเร็ง

2. เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังการฉีดวัคซีนโควิด 19

อาการ

ข้อพิจารณาการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2

3. วิธีการป้องกันเชื้อ และการปฏิบัติตัวในสถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19
- รูปแบบ pdf

4.การเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ สำหรับผู้รับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 

คำถามที่พบบ่อย 

สถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด 19
อินโฟกราฟฟิกรายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19