กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

คู่มือสำหรับการใช้งานบริการระบบคอมพิวเตอร์

แบบสำรวจความต้องการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบลงทุน 2568 enlightened

วิธีการติดตั้ง Driver เครื่อง Passbook Citic PB2 และ Olivetti PR2 smiley

ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์กองโรคติดต่อที่วไป

* คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน

* คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางของกลุ่มงานฯ

Qr code ในการเข้าระบบกองฯ

ระบบบริการแจ้งซ่อม กองดิจิทัล เพื่อการควบคุมโรค

* คู่มือการแจ้งซ่อม กรมคร.

Qr code ในการเข้าระบบกรมฯ