กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

ภาระหน้าที่

มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดนโยบาย วางระบบ และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด และเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

(๓) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศและแนวทางปฏิบัติเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

(๔) ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ

(๕) ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตาม (๒)

(๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าชดเชย ค่าทดแทน ค่าตอบแทน หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อ

(๗) แต่งตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย


การจัดแผนปฎิบัติการฯ 2566 - 2570

-สธ.0410.7/ว221 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2566 - 2570 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

-สธ.0410.7/ว220 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2566 - 2570 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เรียน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด


หนังสือร่างคู่มือ
การจัดทำแผนปฎิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังหรือโรคระบาดในเขตพื้นที่จังหวัด

รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

หนังสือคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

85.เรียน ประธานคกก.โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร (โครงร่าง) แผนปฎิบัติการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รองรับการเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (เดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 จังหวัด...........XXX............

84.เรียน ประธานคกก.โรคติดต่อจังหวัด (โครงร่าง) แผนปฎิบัติการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รองรับการเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (เดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 จังหวัด...........XXX............

83 สธ 0410.7/639 ลว8กพ.65 เรียน ประธานคกก.กทม. เรื่องคำแนะนำการฉีดวัคซีน Sinovac ในเด็กอายุ 6-17 ปี
82. สธ 0410.7/ว158 ลว8กพ.65 เรียน ประธานคกก.จังหวัด เรื่องคำแนะนำการฉีดวัคซีน Sinovac ในเด็กอายุ 6-17 ปี
81. สธ 0410.7/5349 ลว19พย64 เรียน ประธ่านคกก.กทม. เรื่องขอความร่วมมือกำกับ ติดตาม การดำเนินการตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Seting) และมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal)
80. สธ 0410.7/ว1364 ลว19พย64 เรียน ประธ่านคกก.จว. เรื่องขอความร่วมมือกำกับ ติดตาม การดำเนินการตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Seting) และมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal)
79. สธ 0410.7/5295 ลว17พย64 เรียน ปลัดมท. เรื่อง แนวทางปฎิบัติของสถานที่และกิจกรรมตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับกิจกรรมการเล่นหรือแข่งขันชนไก่ แข่งม้า ชนโค ชกมวย และแข่งนก
78. สธ 0410.7/4971 ลว1พย64 เรียน ประธาน คกก.กทม. เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2564

77. สธ 0410.7/ว1266 ลว1พย64 เรียน ประธาน คกก.จว. เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2564

76. สธ 0410.7/4966 ลง29ตค64 เรียน ประธาน คกก.กทม. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีใบอนุญาตมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวเข้ารับวัคซีนโควิด 19

75. สธ 0410.7/ว1263 ลง29ตค64 เรียน ประธาน คกก.จว. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีใบอนุญาตมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวเข้ารับวัคซีนโควิด 19
74. สธ 0410.7/4499 ลว30กย64 เรียน ผวจ.ปทุมธานี เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการกระจายและการฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดปทุมธานี

73. สธ 0410.7/3675 ลว26สค64 เรียน ปธ คกทม เรื่อง แนวทางการออกคำสั่งและการบังคับใช้กฎหมาย กรณีการออกคำสั่งห้ามผู้ใดกระทำการซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ โดยการไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคโควิด 19 แพร่ออกไป

72. สธ 0410.7/ว972 ลว26สค64 เรียน ปธ คกจ เรื่อง แนวทางการออกคำสั่งและการบังคับใช้กฎหมาย กรณีการออกคำสั่งห้ามผู้ใดกระทำการซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ โดยการไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคโควิด 19 แพร่ออกไป

71. สธ 0410.7/3674 ลว26สค64 เรียน ปธ คกกทม เรื่อง การพิจารณาสนับสนุนให้มีผู้แทนสมัชชาสุขภาพจังหวัดเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร

70. สธ 0410.7/ว971 ลว26สค64 เรียน ปธ คกจ เรื่อง การพิจารณาสนับสนุนให้มีผู้แทนสมัชชาสุขภาพจังหวัดเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

69. สธ 0410.7/ว 926 ลว21สค64 เรียน ปธ กก คกจ เรื่อง ขอให้ดำเนินการตรวจสอบและบริหารจัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น วัคซีน Pfizer ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า

68. สธ 0410.7/3563 ลว20ส.ค.64 เรียน ผว.กทม. เรื่อง ขอให้เคร่งครัดตามเกณฑ์การให้วัคซีนโควิด 19 Pfizer สำหรับให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย

67. สธ 0410.7/ว 925 ลว20ส.ค.64 เรียน ผวจ. เรื่อง ขอให้เคร่งครัดตามเกณฑ์การให้วัคซีนโควิด 19 Pfizer สำหรับให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย

66. สธ 0410.7/3562 ลว20ส.ค.64 เรียน ผว.ปทุมธานี เรื่อง ขอให้ตรวจสอบจำนวนวัคซีนโควิด 19 คงเหลือในจังหวัด


65 สธ 0410.7/3162 ลว27ก.ค.64 เรียน ปลัดมท. เรื่อง แจ้งแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติม 

64 สธ 0410.7/3161 ลว27ก.ค.64 เรียน ผว.กทม. เรื่อง แจ้งแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติม

63 สธ 0410.7/ว 822 ลว27ก.ค.64 เรียน ผวจ. เรื่อง แจ้งแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติม

62 สธ 0410.7/ว 696 ลว29มิ.ย.64 เรียน ผวจ. เรื่อง ขอชี้แจงแนวทางการให้บริการวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

61 สธ 0410.7/2726 ลว29มิ.ย.64 เรียน ผว.กทม. เรื่อง ขอชี้แจงแนวทางการให้บริการวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

60 สธ 0410.7/2727 ลว29มิ.ย.64 เรียน ปลัดมท. เรื่อง ขอชี้แจงแนวทางการให้บริการวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

59 สธ 0410.7/2725 ลว28มิ.ย.64 เรียน ปลัดมท. เรื่อง ขอให้ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเข้มงวด

58 สธ 0410.7/ว 695 ลว28มิ.ย.64 เรียน ผวจ. เรื่อง ขอให้ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเข้มงวด

57 สธ0410.7/ว680 ลว23มิย.64 เรียน ผวจ. เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการโรคติตต่อแห่งชาติ ครั้งที่6/2564

56 สธ0410.7/2650 ลว23มิย.64 เรียน ผว.กทม. เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการโรคติตต่อแห่งชาติ ครั้งที่6/2564

55 สธ 0410.7/ว668 ลว22มิ.ย.64 เรียน ผวจ. เรื่อง การออกคำสั่งแยกกัก กักกัน ผู้ประกันตนที่เป็นผู้ติดเชื้อและสัมผัสเสี่ยงสูงฯ

54 สธ 0410.7/2626 ลว22มิ.ย.64 เรียน ปลัดมท. เรื่อง การออกคำสั่งแยกกัก กักกัน ผู้ประกันตนที่เป็นผู้ติดเชื้อและสัมผัสเสี่ยงสูงฯ

53 สธ 0410.7/2625 ลว22มิ.ย.64 เรียน ผว.กทม. เรื่อง การออกคำสั่งแยกกัก กักกัน ผู้ประกันตนที่เป็นผู้ติดเชื้อและสัมผัสเสี่ยงสูงฯ


52 สธ 0410.7/ว587 ลว31พ.ค.64 เรียน ผจว. เรื่อง ขอความร่วมมือในการกำกับติดตามการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19

51 สธ 0410.7/2269 ลว31พ.ค.64 เรียน ผว.กทม. เรื่อง ขอความร่วมมือในการกำกับติดตามการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19

50 สธ 0410.7/2270 ลว31พ.ค.64 เรียน ปลัดมท. เรื่อง ขอความร่วมมือในการกำกับติดตามการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19

49 0410.7/ว586 ลว31พ.ค.64 เรียน ผวจ. เรื่อง แจ้งสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ระลอก เมษายน 2564

48 0410.7/2268 ลว31พ.ค.64 เรียน ผว.กทม. เรื่อง แจ้งสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ระลอก เมษายน 2564

47 สธ 0410.7/2271 ลว31พ.ค.64 เรียน ปลัดมท. เรื่อง แจ้งสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ระลอก เมษายน 2564

46 สธ 0410.7/ว569 ลว24พ.ค.64 เรียน ผจว. เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนการเฝ้าระวังฯ ให้กับผูู้ที่ไร้ที่พึ่งและผู้ทำการขอทาน

45 สธ 0410.7/2187 ลว24พ.ค.64 เรียน ผว.กทม. เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนการเฝ้าระวังฯ ให้กับผูู้ที่ไร้ที่พึ่งและผู้ทำการขอทาน 

44 สธ 0410.7/ว543 ลว18พ.ค.64 เรียน ผวจ. เรื่อง ขอแจ้งแนวทางให้บริการวัคซีนโควิดฯ แบบปูพรมทั่วประเทศ

43 สธ 0410.7/2098 ลว18พ.ค.64 เรียน ผว.กทม.. เรื่อง ขอแจ้งแนวทางให้บริการวัคซีนโควิดฯ แบบปูพรมทั่วประเทศ

42 สธ 0410.7/2099 ลว18พ.ค.64 เรียน ป.มท. เรื่อง ขอแจ้งแนวทางให้บริการวัคซีนโควิดฯ แบบปูพรมทั่วประเทศ

41 สธ 0410.7/ว537 ลว18พ.ค.64 เรียน ผวจ. เรื่อง ขอความร่วมมือกำกับ ติดตามรายงานผู้ป่วยสงสัยฯ ของโรงพยาบาลคู่สัญญา(QF)

40 สธ 0410.7/2092 ลว18พ.ค.64 เรียน ผว.กทม. เรื่อง ขอความร่วมมือกำกับ ติดตามรายงานผู้ป่วยสงสัยฯ ของโรงพยาบาลคู่สัญญา(QF)

39 สธ 0410.7/2093 ลว18พ.ค.64 เรียน ป.มท. เรื่อง ขอความร่วมมือกำกับ ติดตามรายงานผู้ป่วยสงสัยฯ ของโรงพยาบาลคู่สัญญา(QF)

38 สธ 0410.7/ว493 ลว11พ.ค.64 เรียน ุผวจ. เรื่อง คำแนะนำในการเฝ้าระวังและค้นหาการติดเชื้อเชิงรุกฯ สำหรับสถานที่เสี่ยง 

37 สธ 0410.7/1936 ลว11พ.ค.64 เรียน ผว.กทม. เรื่อง คำแนะนำในการเฝ้าระวังและค้นหาการติดเชื้อเชิงรุกฯ สำหรับสถานที่เสี่ยง 

36 สธ 0410.7/1937 ลว11พ.ค.64 เรียน ป.มท. เรื่อง คำแนะนำในการเฝ้าระวังและค้นหาการติดเชื้อเชิงรุกฯ สำหรับสถานที่เสี่ยง 

35 สธ 0410.7/1782 ลว26เม.ย.64 เรียน อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เรื่องขอความร่วมมือกำกับฯ โควิด19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน อย่างเคร่งครัด

34 สธ 0410.7/1845 ลว30เม.ย.64 เรียน ผว.กทม. เรื่อง ขอความร่วมมือติดตามการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคโควิด19  

33 สธ 0410.7/ว457 ลว30เม.ย.64 เรียน ผวจ. เรื่อง ขอความร่วมมือติดตามการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคโควิด19 

32 สธ 0410.7/1594 ลว21เม.ย.64 เรียน ป.มท. เรื่อง ขอส่งหลักเกณฑ์ฯ การขอหนังสือรับรองวัคซีนโควิด19

31 สธ 0410.7/1593 ลว21เม.ย.64 เรียน ผว.กทม. เรื่อง ขอส่งหลักเกณฑ์ฯ การขอหนังสือรับรองวัคซีนโควิด19

30 สธ 0410.7/ว373 ลว21เม.ย.64 เรียน ผวจ. เรื่อง ขอส่งหลักเกณฑ์ฯ การขอหนังสือรับรองวัคซีนโควิด19

29 สธ 0410.7/1580 ลว20เม.ย.64 เรียน ป.มท. เรื่อง ขอให้ปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคฯ

28 สธ 0410.7/1579 ลว20เม.ย.64 เรียน ผว.กทม. เรื่อง ขอให้ปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคฯ

27 สธ 0410.7/ว369 ลว20เม.ย.64 เรียน ผวจ. เรื่อง ขอให้ปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคฯ

26 สธ 0410.9/ว353 ลว18เม.ย.64 เรียน นพ.สสจ. เรื่อง การพิจารณามอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองวัคซีนโควิด19

25 สธ 0410.7/1546 ลว17เม.ย.64 เรียน ป.มท. เรื่อง ขอให้จัดลำดับความสำคัญฉีดวัคซีนฯ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า

24 สธ 0410.7/1545 ลว17เม.ย.64 เรียน ผว.กทม. เรื่อง ขอให้จัดลำดับความสำคัญฉีดวัคซีนฯ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า

23 สธ 0410.7/ว350 ลว17เม.ย.64 เรียน ผวจ. เรื่อง ขอให้จัดลำดับความสำคัญฉีดวัคซีนฯ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า

22 สธ 0410.7/1504 ลว9เม.ย.64 เรียน อธ.สบส. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประสานงาน กำกับติดตาม การรายงานโรคติดต่อของสถานพยาบาลเอกชน

21 สธ 0447/ว338 ลว9เม.ย.64 เรียน ผวจ. เรื่อง ขอให้เฝ้าระวังที่ผู้เดินทางมาจากประเทศ หรือพท.ที่พบการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด19

20 สธ 0410.7/1495 ลว9เม.ย.64 เรียน ป.มท. เรื่อง คำแนะนำเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคโควิด19 สถานที่ทำงาน

19 สธ 0410.7/1494 ลว9เม.ย.64 เรียน ผว.กทม. เรื่อง คำแนะนำเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคโควิด19 สถานที่ทำงาน

18 สธ 0410.7/ว339 ลว9เม.ย.64 เรียน ผวจ. เรื่อง คำแนะนำเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคโควิด19 สถานที่ทำงาน

17 สธ 0410.7/1463 ลว8เม.ย.64 เรียน ป.มท. เรื่อง ขอให้ดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์

16 สธ 0410.7/1462 ลว8เม.ย.64 เรียน ผว.กทม. เรื่อง ขอให้ดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์

15 สธ 0410.7/ว322 ลว8เม.ย.64 เรียน ผวจ. เรื่อง ขอให้ดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์

14 สธ 0410.7/1444 ลว7เม.ย.64 เรียน ผวจ.ชม. เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและบังคับใช้กฎหมายในเหตุการณ์จัดงานเทศกาลสาดสี HOLI festival

13 สธ 0410.7/1159 ลว19มี.ค.64 เรียน ผว.กทม. เรื่อง ขอแจ้งแนวทางการออกเอกสารรับรองวัคซีนโควิด19

12 สธ 0410.7/ว255 ลว19มี.ค.64 เรียน ผวจ. เรื่อง ขอแจ้งแนวทางการออกเอกสารรับรองวัคซีนโควิด19

11 สธ 0410.7/1141 ลว18มี.ค.64 เรียน ผว.กทม. เรื่อง ขอแจ้งแนวทางการบริหารจัดการการให้วัคซีนโควิด19

10 สธ 0410.7/ว247 ลว18มี.ค.64 เรียน ผวจ. เรื่อง ขอแจ้งแนวทางการบริหารจัดการการให้วัคซีนโควิด19

09 สธ 0410.7/839 ลว25ก.พ.64 เรียน ผว.กทม. เรื่อง ขอความร่วมมือกำกับติดตามผู้ประกอบการตลาด

08 สธ 0410.7/ว166 ลว25ก.พ.64 เรียน ผวจ. เรื่อง ขอความร่วมมือกำกับติดตามผู้ประกอบการตลาด

07 สธ 0410.7/376 ลว22ม.ค.64 เรียน ผว.กทม. ขอส่งมาตรการและแนวปฎิบัติฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19

06 สธ 0410.7/ว60 ลว22ม.ค.64 เรียน ผวจ. เรื่อง ขอส่งมาตรการและแนวปฎิบัติฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19

05 สธ 0410.7/147 ลว12ม.ค.64 เรียน ผว.กทม. เรื่อง ขอส่งแนวทางการตรวจหาเชื้อ SAR-CoV2 กรณีการรวมตัวของคนหมู่มาก

04 สธ 0410.7/ว27 ลว12ม.ค.64 เรียน ผวจ. เรื่อง ขอส่งแนวทางการตรวจหาเชื้อ SAR-CoV2 กรณีการรวมตัวของคนหมู่มาก

03 สธ 0410.7/1 ลว3ม.ค.64 เรียน ผว.กทม. เรื่อง ขอความร่วมมือสื่อสารให้ความรู้แก่ประชาชน และกลุ่มเสี่ยง ในการป้องกันฯ โรคโควิด19

02 สธ 0410.7/ว1 ลว3ม.ค.64 เรียน ผวจ. เรื่อง ขอความร่วมมือสื่อสารให้ความรู้แก่ประชาชน และกลุ่มเสี่ยง ในการป้องกันฯ โรคโควิด19


 


ประกาศ ระเบียบ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข