กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
กองโรคติดต่อทั่วไป
นายโสภณ เอี่ยมศิริถาวร

ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ประเภทอำนวยการสูง

นายพรชนก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นางวราลักษณ์ ตังคณะกุล

รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นางเกษรา ญาณเวทย์สกุล

รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นายสมศักดิ์ พึ่งเศรษฐ์ดี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

นางสาวธนาวดี ตันติทวีวัฒน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาววอรณดี ธีระวตากูร

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นางเบญญาภา เงินปัน

หัวหน้างานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางดาวรุ่ง ปุยเงิน

หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวดวงพร กลิ่นศรีสุข

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางมยุรี โสมเสมสุวรรณ

หัวหน้างานพัสดุและยานพาหนะ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นายจักรกฤษณ์ ปานแก้ว

นักวิชาการสาธารณสุข

นางอาริยา กล่อมกลิ่นสุข

เลขาผู้อำนวยการด้านวิชาการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสมหมาย คงกระพันธ์

นักวิชาการสาธารณสุข

นายวธัญญู ทองนวล

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสุกัญญา ผึ้งฉิม

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นายวิชยุตต์ จันทร

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอรอุษา พรหมจิตต์

งานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการ

นางละเมียด วันปาน

งานธุรการ

พนักงานธุรการ

นายนิวัฒน์ ทองพุ่ม

งานธุรการ

พนักงานบริการ

นางสาวจงกรณ์ ธรรมนาม

งานการเจ้าหน้าที่

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวจอมขวัญ จันทร์โพธิ์เตี้ย

งานการเจ้าหน้าที่

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาววรนุช เปลี่ยนสุนทร

งานการเจ้าหน้าที่

พนักงานธุรการ ระดับ 3

นายสัญชัย ยี่โถ

งานการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

พลฯหญิงภาณี ทัศคร

งานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวชนาธิป สันติวณิชย์

งานการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวนันทนา เรื่อศรีจันทร์

งานการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวกัญญาภัค โพธิ์ขำ

งานการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาววราภรณ์ วงษ์ล้อม

งานการเงินและบัญชี

นักจัดการงานทั่วไป

นางกฤตลักษณ์ ทองหลิม

งานพัสดุและยานพาหนะ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางมรกต เผือกใจแผ้ว

งานการเงินและบัญชี

พนักงานธุรการ

นางวันวิสา ตุ้มคร้าม

งานพัสดุและยานพาหนะ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวณัฐณิชาช์ เอื้อเฟื้อสุข

งานพัสดุและยานพาหนะ

นักวิชาการพัสดุ

นางสุภาณี มาลัย

งานพัสดุและยานพาหนะ

นักจัดการงานทั่วไป

นายธัชชภัส คำนวน

งานพัสดุและยานพาหนะ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวดวงพร เอี่ยมจำนงค์

งานพัสดุและยานพาหนะ

นักจัดการงานทั่วไป

นายสุวิกรม พิมโคตร

งานพัสดุและยานพาหนะ

พนักงานธุรการ

นายมานิตย์ เทพสุภา

งานยานพาหนะ

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2

นายพิพัฒน์ ณ บางช้าง

งานยานพาหนะ

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2

นายพงษ์พันธ์ จิตรักษ์

งานยานพาหนะ

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2

นายภิญโญ อุณหฤกษ์

งานยานพาหนะ

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2

นายอวยพร ตุ้มคร้าม

งานยานพาหนะ

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2

นายประพันธ์ แก้วอยู่

งานยานพาหนะ

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2

นายนพดล บุตตะวงศ์

งานยานพาหนะ

พนักงานบริการ

นายพิษณุ ยอดแก้ว

งานยานพาหนะ

พนักงานบริการ

นายศักดิ์ณรงค์ กลิ่นเจริญ

งานยานพาหนะ

พนักงานบริการ

นายสุรศักดิ์ สันติชัยรัตน์

งานยานพาหนะ

พนักงานบริการ

นายวิเชียร พงษ์กายี

งานยานพาหนะ

ช่างฝีมือ

นายพงษ์ศักดิ์ จุ้ยดอนกลอย

งานโสตทัศนศึกษา

นายช่างศิลป์ชำนาญงาน

นายศิโรรัช ทองทิพย์

งานโสตทัศนศึกษา

นักวิชาการศึกษา

นายณัฐพงศ์ ศรีชาย

งานโสตทัศนศึกษา

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นางวิรงรอง แก้วสมบูรณ์

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสุนันทา สีโท

งานพัฒนาองค์กร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวปรารถนา สุขเกษม

งานแผนและงบประมาณ/งานวิชาการด้านแผน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวอภิญญา หอมอินจันทร์

งานแผนและงบประมาณ/งานวิชาการด้านแผน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายเสนีย์ บำรุง

งานแผนและงบประมาณ/งานวิชาการด้านแผน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกนกลักษณ์ บุญอยู่

งานแผนและงบประมาณ/งานวิชาการด้านแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวอรทัย ทองฝาก

งานแผนและงบประมาณ/งานวิชาการด้านแผน

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวกัญญารัตน์ พึ่งประยูร

งานพัฒนาองค์กร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวศรัญญา พันธ์ุคุณ

งานพัฒนาองค์กร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวศิริพร กาศหาญ

งานพัฒนาองค์กร

นักวิชาการสาธารณสุข

นายเกรียงไกร จั่นจุ้ย

งานพัฒนาองค์กร

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวอรทัย รตตะสา

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวศศิธร เสรีทัศน์

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวพิสมัย เจริญผล

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มบริหารเวชภัณฑ์และโลจิสติกส์
นายอภิชัย พจน์เลิศอรุณ

เภสัชกรชำนาญการ

นางสุธาทิพย์ สุทธิเมธากุล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวพรพรรณ ณ บางช้าง

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวศิริพรรณ คำนักดิษฐ์

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายปรีชาพล ปึ้งผลพูล

หัวหน้ากลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวปัทมาภรณ์ ครือหงษ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวนวพรรษ อุทัย

งานสารสนเทศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวภิญญาดา ดอนนนท์

งานสารสนเทศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาววิภาวรรณ แถวไธสง

งานสารสนเทศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวกัลยาณี ดวงตา

งานสารสนเทศ

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

นายมนัส มัดตอฮา

งานสารสนเทศ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวจิราพัชร อุปตอ

งานสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

นางสาวอวัสดา สะราคำ

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวจรรยา แจ่มสาคร

งานออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค

พนักงานธุรการ ระดับ 3

นายวิษณุ คล้ายเนตร

งานออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอัจฉรา บัวขม

งานออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวมรรยาท ทองทิพย์

งานออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค

พนักงานธุรการ

นายธีระศักดิ์ ทรัพย์สิงห์

งานออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอรพรรณ ศุภกรรม

งานออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวจตุพร อื้อฉาว

งานออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มพัฒนาวิชาการโรคติดต่อ
นางศิริวลัยย์ มณีศรีเดช

หัวหน้างานโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางรัตนา ธีระวัฒน์

หัวหน้างานโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสมนึก เลิศสุโภชวณิชย์

หัวหน้างานโรคติดต่อในเด็ก

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางนพรัตน์ มงคลางกูร

หัวหน้างานโรคติดต่ออุบัติใหม่

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวไอรินลดา วิศิษฎ์พรกุล

งานโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวสุภนุช ทรงเจริญ

งานโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวนันนภัส กันตพัตชญานนท์

งานโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

นักวิชาการสาธารณสุข

นายธีรพล ใจกล้า

งานโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

นักวิชาการสาธารณสุข

นายอนุวัฒน์ รัสมะโน

งานโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาววิมวิการ์ ศักดิ์ชัยนานนท์

งานโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

นางอรพิรุฬห์ ยุรชัย

งานโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

นายจิรวรรธ ประมวลเจริญกิจ

งานโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวชนัดดา ตั้งวงศ์จุลเนียม

งานโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวรัตนาพร ตั้งวังวิวัฒน์

งานโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

นางวรรณวิภา เทวะจินตนานนท์

งานโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวณัฐทิชา หงษ์สามสิบหก

งานโรคติดต่อในเด็ก

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกรรณิการ์ เจริญไทย

งานโรคติดต่อในเด็ก

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวจริยา ดาหนองเป็ด

งานโรคติดต่อในเด็ก

นักวิชาการสาธารณสุข

นางมนัญญา ประเสริฐสุข

งานโรคติดต่ออุบัติใหม่

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางธัญกัษณมน ปิยพัชร์รัตนากร

งานโรคติดต่ออุบัติใหม่

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวศยามล เครือทราย

งานโรคติดต่ออุบัติใหม่

นักวิชาการสาธารณสุข

นางอรวรรธก์ กลมกลึง

งานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวกุณฑีรา แสงทอง

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสถาพร นวลแจ่ม

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางณัชชา ขุนชู

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางพรพิสุทธิ์ เสนอ

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางอุไร ปรางค์มณี

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
นางสุพินดา ตีระรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวลออรัตน์ เวชกุล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาววราลี พรมกะจิน

นิติกร

นางสาวจันทร์จิรา เสนาพรม

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวธนิษฐา จันทร์พิลา

นักวิชาการสาธารณสุข

นายธีระพล บุญขาว

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสาวิกา จันทร์แก้ว

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสื่อสารความเสี่ยง
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธ์ุ

หัวหน้ากลุ่มเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสื่อสารความเสี่ยง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายอานุภาพ พงษ์พานิช

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวขนิษฐา ทับทิม

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวมนัสภร คำทะเนตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวรำพึง ระเบียบ

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ
นางรณิดา เตชะสุวรรณา

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาวสุดธิดา แสงยนต์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวอรยุดา เตารส

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวปัณฑิตา คำไทรแก้ว

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กลุ่มโครงการตามพระราชดำริฯ โรคหนอนพยาธิ โรคในถิ่นทุรกันดาร
นางอรนาถ วัฒนวงษ์

หัวหน้ากลุ่มโครงการตามพระราชดำริฯ โรคหนอนพยาธิ โรคในถิ่นทุรกันดาร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายอัมภัส วิเศษโมรา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางทองรู้ กอผจญ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวสุกัญญา วงศาโรจน์

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

นางสาวณิชาภัทร คูกิติรัตน์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจุติกาญจน์ ภูเก้าล้วน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวนาริฐา ทาคำสุข

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววิชุดา ลาภพืชอุดม

นักประชาสัมพันธ์

นางสาวสุพรรษา พิมพ์เถื่อน

นักวิชาการสาธารณสุข

นายอำพล นาไชยราญ

นักวิชาการสาธารณสุข

นายรุ่งศักดิ์ เตชะทรงชัย

พนักงานปราบแมลง ระดับ 2

นางสาวสุภัทรา ศรีทองแท้

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางสาวอาภัสรา ยาดี

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

นายอัครินทร์ สงวนนาม

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป