กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
กองโรคติดต่อทั่วไป
นายวิชาญ บุญกิติกร

ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ประเภทอำนวยการสูง

นางเกษรา ญาณเวทย์สกุล

รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

นางสาวธนาวดี ตันติทวีวัฒน์

รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นางสาวปทุมมาลย์ ศิลาพร

รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นางอรนาถ วัฒนวงษ์

รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางรัตนา ธีระวัฒน์

รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นายอภิชัย พจน์เลิศอรุณ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

เภสัชกรชำนาญการ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวอรณดี ธีระวตากูร

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นางสมหมาย คงกระพันธ์

ลูกจ้างเหมาบริการ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางเบญญาภา เงินปัน

หัวหน้างานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางดาวรุ่ง ปุยเงิน

หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวดวงพร กลิ่นศรีสุข

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางกฤตลักษณ์ ทองหลิม

งานพัสดุและยานพาหนะ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาววราพร แก้วอมร

งานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายวธัญญู ทองนวล

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสุกัญญา ผึ้งฉิม

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นายวิชยุตต์ จันทร

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอรอุษา พรหมจิตต์

งานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการ

นางละเมียด วันปาน

งานธุรการ

พนักงานธุรการ

นางสาวปิยะธิดา สุทธิอาจ

งานธุรการ

นิติกร

นายธีระศักดิ์ ทรัพย์สิงห์

งานธุรการและยานพาหนะ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวมาริษา ประกอบกิจ

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวภาวิณี ปี่แก้ว

งานการเจ้าหน้าที่

นักทรัพยากรบุคคล

นายพินิต อัมพรประภา

งานการเจ้าหน้าที่

นักวิชาการศึกษา

นายศักดิ์สิทธิ์ ชัยพินิจ

งานการเจ้าหน้าที่

นักจัดการงานทั่วไป

นายวัชรพล เต็งทอง

งานการเจ้าหน้าที่

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาววรนุช เปลี่ยนสุนทร

งานการเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเจ้าหน้าที่

นางสาวอภิรดี นันสูงเนิน

งานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวชนาธิป สันติวณิชย์

งานการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวนันทนา เรื่อศรีจันทร์

งานการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวกัญญาภัค โพธิ์ขำ

งานการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวมุทริกา กูบกระโทก

งานการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวณัฐวดี เกียรติกุล

งานการเงินและบัญชี

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวกันธิชา ม่วงพัฒน์

งานพัสดุและยานพาหนะ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาววัชรา รุ่งโรจน์

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวณัฐณิชาช์ เอื้อเฟื้อสุข

งานพัสดุและยานพาหนะ

นักวิชาการพัสดุ

นางสุภาณี มาลัย

งานพัสดุและยานพาหนะ

นักจัดการงานทั่วไป

นายธัชชภัส คำนวน

งานพัสดุและยานพาหนะ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวดวงพร เอี่ยมจำนงค์

งานพัสดุและยานพาหนะ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวณัฐนิชา พิมพาสร้อย

งานพัสดุและโสตทัศนศึกษา

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการงานบริหารและพัสดุ

นายสุวิกรม พิมโคตร

งานพัสดุและยานพาหนะ

พนักงานธุรการ

นายพงษ์ศักดิ์ จุ้ยดอนกลอย

งานโสตทัศนศึกษา

นายช่างศิลป์ชำนาญงาน

นายศิโรรัช ทองทิพย์

งานโสตทัศนศึกษา

นักประชาสัมพันธ์

นายณัฐพงศ์ ศรีชาย

งานโสตทัศนศึกษา

นักวิชาการศึกษา

นายมานิตย์ เทพสุภา

งานยานพาหนะ

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2

นายพงษ์พันธ์ จิตรักษ์

งานยานพาหนะ

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2

นายภิญโญ อุณหฤกษ์

งานยานพาหนะ

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2

นายอวยพร ตุ้มคร้าม

งานยานพาหนะ

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2

นายนพดล บุตตะวงศ์

งานยานพาหนะ

พนักงานบริการ

นายพิษณุ ยอดแก้ว

งานยานพาหนะ

พนักงานบริการ

นายสุรศักดิ์ สันติชัยรัตน์

งานยานพาหนะ

พนักงานบริการ

นายชัยพร นิ่มสมบัติ

งานยานพาหนะ

พนักงานขับรถยนต์

นายนพเดช กลิ่นสด

งานยานพาหนะ

พนักงานขับรถยนต์

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นางวิรงรอง แก้วสมบูรณ์

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวอภิญญา หอมอินจันทร์

งานแผนและงบประมาณ/งานวิชาการด้านแผน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวพัทยา สร้อยอุดม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวลักษณา มาสังข์

งานแผนและงบประมาณ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกนกวรรณ คงเฉลิม

งานพัฒนาองค์กร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายโชติพงศ์ ศรีวงษ์

งานแผนและงบประมาณ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอโณทัย เกื้อกูล

งานแผนและงบประมาณ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวนวพรรษ อุทัย

งานพัฒนาองค์กร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวภิญญาดา ดอนนนท์

งานพัฒนาองค์กร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายเกรียงไกร จั่นจุ้ย

งานพัฒนาองค์กร

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวกัลยาณี ดวงตา

งานพัฒนาองค์กร

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

นางสาววรรณทิพา นามวงษ์

งานแผนและงบประมาณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวทิพวรรณ เฮมสอิ

งานแผนและงบประมาณ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางอำภาพร รอดรัตน์

งานพัฒนาองค์กร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายมนัส มัดตอฮา

งานพัฒนาองค์กร

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอภิญญา วิริยะบูรณะ

งานพัฒนาองค์กร

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวอรทัย รตตะสา

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นายภัครพงศ์ น้อยนาค

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มงานบริหารเวชภัณฑ์และโลจิสติกส์
นายอภิชัย พจน์เลิศอรุณ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารเวชภัณฑ์และโลจิสติกส์

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

นายขัตติยะ อุตม์อ่าง

เภสัชชำนาญการ

นางสาวปิยะนาถ เชื้อนาค

เภสัชกรปฏิบัติการ

นายพนิต ทองพูล

เภสัชกรปฏิบัติการ

นายณัฐบดินทร์ แก้วกำ

เภสัชกรปฏิบัติการ

นายอภิสิทธิ์ นันต๊ะภูมิ

เภสัชกรปฏิบัติการ

นายรุ่งศักดิ์ เตชะทรงชัย

ลูกจ้างประจำ

พนักงานปราบแมลง ระดับ 2

นายเชิง พันธ์เดช

เจ้าหน้าที่ประจำคลังวัคซีน

นางสาววันวิษาข์ เจริญวัฒกี

พนักงานบันทึกข้อมูล

นางสาวพรพรรณ ณ บางช้าง

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวศิริพรรณ คำนักดิษฐ์

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวกรรณิกา ทวีศักดิ์

นักจัดการงานทั่วไป

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
นางสุพินดา ตีระรัตน์

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายจิรวรรธ ประมวลเจริญกิจ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวกัญญารัตย์ พึ่งประยูร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวศิริพร กาศหาญ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวธนิษฐา จันทร์พิลา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายนพดล โชติประวิทย์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววราลี พรมกะจิน

นิติกร

นายธีระพล บุญขาว

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสาวิกา จันทร์แก้ว

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มงานโครงการตามพระราชดำริ
นางอรนาถ วัฒนวงษ์

หัวหน้ากลุ่มงานโครงการตามพระราชดำริ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายอัมภัส วิเศษโมรา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวจุติกาญจน์ ภูเก้าล้วน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวณิชาภัทร คูกิติรัตน์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายอำพล นาไชยราญ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสุพรรษา วิชัยรัตนกุล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวณัฐณิชา อ่อนคล้าย

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายณัฐพล ขำตรี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววิชุดา ลาภพืชอุดม

นักประชาสัมพันธ์

นายอัครินทร์ สงวนนาม

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มงานโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ
นางทองรู้ กอผจญ

หัวหน้ากลุ่มงานโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายปรีชาพล ปึ้งผลพูล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวไอรินลดา วิศิษฎ์พรกุล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวสุภนุช ทรงเจริญ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายธีรพล ใจกล้า

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจงกรณ์ ธรรมนาม

งานออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอวัสดา สะราคำ

งานออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค

นักจัดการงานทั่วไป

นายวิษณุ คล้ายเนตร

งานออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอัจฉรา บัวขม

งานออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวมรรยาท ทองทิพย์

งานออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค

พนักงานธุรการ

นางสาวกุณฑีรา แสงทอง

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มงานโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
นางรัตนา ธีระวัฒน์

หัวหน้ากลุ่มงานโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางอรพิรุฬห์ ยุรชัย

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาววิมวิการ์ ศักดิ์ชัยนานนท์

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

นางสาวชนัดดา ตั้งวงศ์จุลเนียม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางวรรณวิภา เทวะจินตนานนท์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวชฎาภรณ์ เพียรเจริญ

นายสัตวแพทย์

นางณัชชา ขุนชู

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางพรพิสุทธิ์ เสนอ

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายโรคติดต่อและภารกิจเฉพาะ
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธ์ุ

หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายโรคติดต่อและภารกิจเฉพาะ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายอานุภาพ พงษ์พานิช

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายอนุวัฒน์ รัสมะโน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวนันนภัส กันตพัตชญานนท์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวขนิษฐา ทับทิม

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวมนัสภร คำทะเนตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวรำพึง ระเบียบ

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และแผนงานโรคป้องกันด้วยวัคซีน
นายชนินันท์ สนธิไชย

หัวหน้ากลุ่มงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และแผนงานโรคป้องกันด้วยวัคซีน

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางปิยดา อังศุวัชรากร

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวปรางณพิชญ์ วิหารทอง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายเผด็จศักดิ์ ชอบธรรม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวพิชชญามญข์ สมนาม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายเลิศฤทธิ์ ลีลาธร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพรนภา มักสะสัน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววัชรี บุญศร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวณัฐพร ปาระมี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายวิรัตน์ พลเลิศ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจิราวรรณ เวฬุวนารักษ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอรอุมา คำคาวี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวศศิชญา นิลการ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวนุรอามานี ปันยี

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวอมิตรา หน่อยศ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวรวิศรา ชัยวาลย์

นักวิชาการสาธารณสุข

นางระพีพร ีควรหัตถ์

พนักงานธุรการ ระดับ 3

นางสาวสุนิสา หะสิตะพงษ์

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มงานโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ งานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
นางนพรัตน์ มงคลางกูร

หัวหน้ากลุ่มงานโรคติตดต่อระบบทางเดินหายใจฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางมนัญญา ประเสริฐสุข

งานโรคติดต่ออุบัติใหม่

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวรัตนพร ตั้งวังวิวัฒน์

หัวหน้าศูนย์ประสานงานสุขภาพหนึ่งเดียว

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

นางสาวขวัญเนตร มีเงิน

งานโรคติดต่อในเด็ก

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวปภัสกร ภิญโญพรพาณิชย์

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวศยามล เครือทราย

งานโรคติดต่ออุบัติใหม่

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายจักรกฤษณ์ ปานแก้ว

งานโรคติดต่ออุบัติใหม่

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายชิติ หุ่นอุตกฤษณ์

ลูกจ้างโครงการ DGHP - One Helth

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ TUC

นางสาวพรพรรณารัตน์ โพธิ์สืบ

ลูกจ้างโครงการ Flu - PIP

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ TUC

นางสาวสุวรรณา กาหลง

ลูกจ้างโครงการ DGHP - One Helth

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ TUC

นางสาวอัษฎางค์ คงอยู่

ลูกจ้างโครงการ Melioidosis

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ TUC

นายเจษฎากร ศรีไรสนธิ์

ลูกจ้างโครงการ SARS - CoV - 2 ,COSERO

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ TUC

นางอรวรรธก์ กลมกลึง

งานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสุธีรัตน์ พนัส

ลูกจ้างโครงการ FLU-DARRT และโครงการ SARs-CoV-2

เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ

นางสาวพรอารดา อยู่รักษ์

ลูกจ้างโครงการ FLU-DARRT และโครงการ SARs-CoV-2

ผู้ประสานงานโครงการ

นางสาวภัณฑิรา นิลมานะ

ลูกจ้างโครงการ FLU-DARRT และโครงการ SARs-CoV-2

ผู้ประสานงานโครงการ

กลุ่มงานสุขภาวะผู้เดินทางและแรงงานข้ามชาติ
นางสุนันทา สีโท

หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาวะผู้เดินทางและแรงงานข้ามชาติ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุดธิดา แสงยนต์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวปัทมาภรณ์ เครือหงษ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวอรยุดา เตารส

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางอุไร ปรางค์มณี

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มงานโรคติดต่อในเด็ก
นางสมนึก เลิศสุโภชวณิชย์

หัวหน้ากลุ่มงานโรคติดต่อในเด็ก

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางอาริยา กล่อมกลิ่นสุข

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวอรทัย ทองฝาก

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวจันทร์จิรา เสนาพรม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวนัยน์ปพร ผลสนอง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพิสมัย เจริญผล

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป