กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
กองโรคติดต่อทั่วไป
นายวิชาญ ปาวัน

ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ประเภทอำนวยการสูง

นางเกษรา ญาณเวทย์สกุล

รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

นางสาวธนาวดี ตันติทวีวัฒน์

รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นางสาวปทุมมาลย์ ศิลาพร

รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นางอรนาถ วัฒนวงษ์

รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางรัตนา ธีระวัฒน์

รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นางอรพิรุฬร์ ยุรชัย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

นายอภิชัย พจน์เลิศอรุณ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

เภสัชกรชำนาญการ

นางรณิดา เตชะสุวรรณา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายแพทย์ชำนาญการ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวอรณดี ธีระวตากูร

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นางสมหมาย คงกระพันธ์

ลูกจ้างเหมาบริการ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางเบญญาภา เงินปัน

หัวหน้างานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางดาวรุ่ง ปุยเงิน

หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวดวงพร กลิ่นศรีสุข

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางกฤตลักษณ์ ทองหลิม

งานพัสดุและยานพาหนะ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาววราพร แก้วอมร

งานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายวธัญญู ทองนวล

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสุกัญญา ผึ้งฉิม

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นายวิชยุตต์ จันทร

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอรอุษา พรหมจิตต์

งานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการ

นางละเมียด วันปาน

งานธุรการ

พนักงานธุรการ

นายนิวัฒน์ ทองพุ่ม

งานธุรการ

พนักงานบริการ

นายธีระศักดิ์ ทรัพย์สิงห์

งานธุรการและยานพาหนะ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอรสา สาตี

งานการเจ้าหน้าที่

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวจอมขวัญ จันทร์โพธิ์เตี้ย

งานการเจ้าหน้าที่

นักทรัพยากรบุคคล

นายพินิต อัมพรประภา

งานการเจ้าหน้าที่

นักวิชาการศึกษา

นางสาวอภิรดี นันสูงเนิน

งานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวอาภาพร จ่ายพอควร

การเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวชนาธิป สันติวณิชย์

งานการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวนันทนา เรื่อศรีจันทร์

งานการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวกัญญาภัค โพธิ์ขำ

งานการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวณัฐวดี เกียรติกุล

งานการเงินและบัญชี

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวกันธิชา ม่วงพัฒน์

งานพัสดุและยานพาหนะ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาววัชรา รุ่งโรจน์

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวณัฐณิชาช์ เอื้อเฟื้อสุข

งานพัสดุและยานพาหนะ

นักวิชาการพัสดุ

นางสุภาณี มาลัย

งานพัสดุและยานพาหนะ

นักจัดการงานทั่วไป

นายธัชชภัส คำนวน

งานพัสดุและยานพาหนะ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวดวงพร เอี่ยมจำนงค์

งานพัสดุและยานพาหนะ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวณัฐนิชา พิมพาสร้อย

งานพัสดุและโสตทัศนศึกษา

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการงานบริหารและพัสดุ

นายสุวิกรม พิมโคตร

งานพัสดุและยานพาหนะ

พนักงานธุรการ

นายพงษ์ศักดิ์ จุ้ยดอนกลอย

งานโสตทัศนศึกษา

นายช่างศิลป์ชำนาญงาน

นายศิโรรัช ทองทิพย์

งานโสตทัศนศึกษา

นักประชาสัมพันธ์

นายณัฐพงศ์ ศรีชาย

งานโสตทัศนศึกษา

นักวิชาการศึกษา

นายมานิตย์ เทพสุภา

งานยานพาหนะ

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2

นายพงษ์พันธ์ จิตรักษ์

งานยานพาหนะ

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2

นายภิญโญ อุณหฤกษ์

งานยานพาหนะ

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2

นายอวยพร ตุ้มคร้าม

งานยานพาหนะ

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2

นายนพดล บุตตะวงศ์

งานยานพาหนะ

พนักงานบริการ

นายพิษณุ ยอดแก้ว

งานยานพาหนะ

พนักงานบริการ

นายสุรศักดิ์ สันติชัยรัตน์

งานยานพาหนะ

พนักงานบริการ

นายชัยพร นิ่มสมบัติ

งานยานพาหนะ

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวจรรยา แจ่มสาคร

งานออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค

พนักงานธุรการ ระดับ 3

นางสาวจงกรณ์ ธรรมนาม

งานออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค

นักจัดการงานทั่วไป

นายวิษณุ คล้ายเนตร

งานออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอัจฉรา บัวขม

งานออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวมรรยาท ทองทิพย์

งานออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค

พนักงานธุรการ

นางสาวอรพรรณ ศุภกรรม

งานออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวจตุพร อื้อฉาว

งานออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค

นักจัดการงานทั่วไป

นายศิวกฤษฎิ์ พงศ์เพ็ญสถิต

งานออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอวัสดา สะราคำ

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอุมาภรณ์ ด้วงฉิม

งานพัฒนานวัตกรรม

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นางวิรงรอง แก้วสมบูรณ์

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสุนันทา สีโท

งานพัฒนาองค์กร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวอภิญญา หอมอินจันทร์

งานแผนและงบประมาณ/งานวิชาการด้านแผน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวพัทยา สร้อยอุดม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวลักษณา มาสังข์

งานแผนและงบประมาณ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายโชติพงศ์ ศรีวงษ์

งานแผนและงบประมาณ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายนพดล โชติประวิทย์

งานพัฒนาองค์กร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอโณทัย เกื้อกูล

งานแผนและงบประมาณ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวนวพรรษ อุทัย

งานพัฒนาองค์กร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวภิญญาดา ดอนนนท์

งานพัฒนาองค์กร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายเกรียงไกร จั่นจุ้ย

งานพัฒนาองค์กร

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวกัลยาณี ดวงตา

งานพัฒนาองค์กร

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

นางสาววรรณทิพา นามวงษ์

งานแผนและงบประมาณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวทิพวรรณ เฮมสอิ

งานแผนและงบประมาณ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางอำภาพร รอดรัตน์

งานพัฒนาองค์กร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายมนัส มัดตอฮา

งานพัฒนาองค์กร

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอรทัย รตตะสา

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวศศิธร เสรีทัศน์

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวพิสมัย เจริญผล

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มบริหารเวชภัณฑ์และโลจิสติกส์
นายอภิชัย พจน์เลิศอรุณ

เภสัชกรชำนาญการ (รักษาการหัวหน้ากลุ่ม)

เภสัชกรชำนาญการ

นางสุธาทิพย์ สุทธิเมธากุล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายขัตติยะ อุตม์อ่าง

เภสัชชำนาญการ

นางสาวปิยะนาถ เชื้อนาค

เภสัชกรปฏิบัติการ

นายพนิต ทองพูล

เภสัชกรปฏิบัติการ

นายณัฐบดินทร์ แก้วกำ

เภสัชกรปฏิบัติการ

นายอภิสิทธิ์ นันต๊ะภูมิ

เภสัชกรปฏิบัติการ

นายรุ่งศักดิ์ เตชะทรงชัย

ลูกจ้างประจำ

พนักงานปราบแมลง ระดับ 2

นายพัชรพล พวงสิงห์

เจ้าหน้าที่ประจำคลังวัคซีน

นางสาววันวิษาข์ เจริญวัฒกี

พนักงานบันทึกข้อมูล

นางสาวพรพรรณ ณ บางช้าง

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวศิริพรรณ คำนักดิษฐ์

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวกรรณิกา ทวีศักดิ์

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มพัฒนาวิชาการโรคติดต่อ
นางนพรัตน์ มงคลางกูร

หัวหน้างานโรคติดต่ออุบัติใหม่

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวไอรินลดา วิศิษฎ์พรกุล

งานโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสมนึก เลิศสุโภชวณิชย์

หัวหน้างานโรคติดต่อในเด็ก

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางมนัญญา ประเสริฐสุข

งานโรคติดต่ออุบัติใหม่

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวขวัญเนตร มีเงิน

งานโรคติดต่อในเด็ก

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวสุภนุช ทรงเจริญ

งานโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวนันนภัส กันตพัตชญานนท์

งานโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายธีรพล ใจกล้า

งานโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวณัฐทิชา หงษ์สามสิบหก

งานโรคติดต่อในเด็ก

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจริยา ดาหนองเป็ด

งานโรคติดต่อในเด็ก

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอรทัย ทองฝาก

งานโรคติดต่อในเด็ก

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวจันทร์จิรา เสนาพรม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวศยามล เครือทราย

งานโรคติดต่ออุบัติใหม่

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายจักรกฤษณ์ ปานแก้ว

งานโรคติดต่ออุบัติใหม่

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางอรวรรธก์ กลมกลึง

งานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวกุณฑีรา แสงทอง

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสถาพร นวลแจ่ม

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางอุไร ปรางค์มณี

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสุธีรัตน์ พนัส

ลูกจ้างโครงการ FLU-DARRT และโครงการ SARs-CoV-2

เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ

นางสาวพรอารดา อยู่รักษ์

ลูกจ้างโครงการ FLU-DARRT และโครงการ SARs-CoV-2

ผู้ประสานงานโครงการ

นายชัยฤทธิ์ ศิริเขตกรณ์

ลูกจ้างโครงการ FLU-DARRT และโครงการSARs-CoV-2

ผู้ช่วยนักวิจัย

นางสาวภัณฑิรา นิลมานะ

ลูกจ้างโครงการ FLU-DARRT และโครงการ SARs-CoV-2

ผู้ประสานงานโครงการ

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
นางสุพินดา ตีระรัตน์

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายจิรวรรธ ประมวลเจริญกิจ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวสุดธิดา แสงยนต์

งานออกหนังสือรับรองวัคซีนโควิด 19 เพื่อการเดินทางระหว่างประเทศ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวกัญญารัตย์ พึ่งประยูร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวปัทมาภรณ์ เครือหงษ์

งานออกหนังสือรับรองวัคซีนโควิด 19 เพื่อการเดินทางระหว่างประเทศ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวอรยุดา เตารส

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวศิริพร กาศหาญ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวธนิษฐา จันทร์พิลา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววราลี พรมกะจิน

นิติกร

นางสาวน้ำฟ้า โพธิ์แก้ว

นิติกร

นายธีระพล บุญขาว

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสาวิกา จันทร์แก้ว

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวรพิรัตน์ มาศรี

งานธุุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นายณัฐชวิชญ์ พิพัฒพุฒิพงษ์

งานออกหนังสือรับรองวัคซีนโควิด 19 เพื่อการเดินทางระหว่างประเทศ

นักจัดการงานทั่วไป

นายอนุชภัฐส์ ไวถนอมสัตว์

งานออกหนังสือรับรองวัคซีนโควิด 19 เพื่อการเดินทางระหว่างประเทศ

นักจัดการงานทั่วไป

นายธนะพัฒน์ ศิริรักษ์อธิกุล

งานออกหนังสือรับรองวัคซีนโควิด 19 เพื่อการเดินทางระหว่างประเทศ

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสื่อสารความเสี่ยง
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธ์ุ

หัวหน้ากลุ่มเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสื่อสารความเสี่ยง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายอานุภาพ พงษ์พานิช

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางอาริยา กล่อมกลิ่นสุข

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายอนุวัฒน์ รัสมะโน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวขนิษฐา ทับทิม

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวมนัสภร คำทะเนตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวรำพึง ระเบียบ

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มโครงการตามพระราชดำริ
นางอรนาถ วัฒนวงษ์

หัวหน้ากลุ่มโครงการตามพระราชดำริฯ โรคหนอนพยาธิ โรคในถิ่นทุรกันดาร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายอัมภัส วิเศษโมรา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางทองรู้ กอผจญ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายปรีชาพล ปึ้งผลพูล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวณิชาภัทร คูกิติรัตน์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจุติกาญจน์ ภูเก้าล้วน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายอำพล นาไชยราญ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสุพรรษา วิชัยรัตนกุล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววิชุดา ลาภพืชอุดม

นักประชาสัมพันธ์

นางสาวสุภัทรา ศรีทองแท้

นักวิชาการสาธารณสุข

นายอัครินทร์ สงวนนาม

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
นางรัตนา ธีระวัฒน์

หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวชรัฐพร จิตรพีระ

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาววิมวิการ์ ศักดิ์ชัยนานนท์

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

นางอรพิรุฬห์ ยุรชัย

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

นางสาวชนัดดา ตั้งวงศ์จุลเนียม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางวรรณวิภา เทวะจินตนานนท์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวชฎาภรณ์ เพียรเจริญ

นายสัตวแพทย์

นางณัชชา ขุนชู

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางพรพิสุทธิ์ เสนอ

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

ศูนย์ประสานงานสุขภาพหนึ่งเดียว
นางสาวรัตนพร ตั้งวังวิวัฒน์

หัวหน้าศูนย์ประสานงานสุขภาพหนึ่งเดียว

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

นางสาวปภัสกร ภิญโญพรพาณิชย์

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

นายชิติ หุ่นอุตกฤษณ์

ลูกจ้างโครงการ DGHP - One Helth

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ TUC

นางสาวชฎาพร ชัยเด่น

ลูกจ้างโครงการ DGHP - One Helth

ผู้ประสานงานโครงการ

นางสาวสุวรรณา กาหลง

ลูกจ้างโครงการ DGHP - One Helth

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ TUC

นางสาวพรพรรณารัตน์ โพธิ์สืบ

ลูกจ้างโครงการ Flu - PIP

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ TUC

นางสาวอัษฎางค์ คงอยู่

ลูกจ้างโครงการ Melioidosis

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ TUC

นายเจษฎากร ศรีไรสนธิ์

ลูกจ้างโครงการ SARS - CoV - 2 ,COSERO

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ TUC

นางสาวโชติรส ทองประภา

ลูกจ้างโครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 ในบ่อบำบัดน้ำเสียฯ

นักเทคนิคการแพทย์

กลุ่มโรคป้องกันด้วยวัคซีน
นายชนินันท์ สนธิไชย

หัวหน้ากลุ่มโรคป้องกันด้วยวัคซีน

นายแพทย์ชำนาญการ

นางปิยดา อังศุวัชรากร

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวปรางณพิชญ์ วิหารทอง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายเผด็จศักดิ์ ชอบธรรม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวทิวานนท์ สมนาม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายเลิศฤทธิ์ ลีลาธร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพรนภา มักสะสัน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววัชรี บุญศร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวณัฐพร ปาระมี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายวิรัตน์ พลเลิศ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจิราวรรณ เวฬุวนารักษ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายณัฐพล ขำตรี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอรอุมา คำคาวี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวศศิชญา นิลการ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอภิญญา วิริยะบูรณะ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวอมิตรา หน่อยศ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวรวิศรา ชัยวาลย์

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวชนิสรา เทียนกัณฑ์เทศ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางระพีพร ีควรหัตถ์

พนักงานธุรการ ระดับ 3

นางสาวสุนิสา หะสิตะพงษ์

นักจัดการงานทั่วไป

นางนุชรี นาคถมยา

ลูกจ้างโครงการเงินต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่บริหารสำนักงาน

นางสาวจันทิมา เฟื่องดอกไม้

ลูกจ้างโครงการเงินต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่การเงินแบะบัญชีโครงการ

นางสาวกันยารัตน์ ศิริหงษ์ทอง

ลูกจ้างโครงการเงินต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่ผูู้ช่วยแพทย์ประจำโครงการ

นางสาวเอมอร ราษฎร์จำเริญสุข

ลูกจ้างโครงการเงินต่างประเทศ

ผู้จัดการสถานที่วิจัย (HPV single dose project)

นางสาวธนพร อธิมัง

ลูกจ้างโครงการเงินต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการวิจัย (HPV single dose project)

นางสาวสุรีย์รัตน์ ภิรมย์ปักษา

ลูกจ้างโครงการเงินต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการวิจัย (HPV single dose project)

นางสาววิภาพร เตวิชชะนนท์

ลูกจ้างโครงการเงินต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการวิจัย (HPV single dose project)

นายทวีศักดิ์ โกยเกียรติกุล

ลูกจ้างโครงการเงินต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่ธุรการ รับ-ส่งเอกสาร และพนักงานขับรถยนต์

นางสาวสุกัญญา โปธาพันธ์

ลูกจ้างโครงการเงินต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการวิจัย (HPV single dose project)

นางสาวอัจจิมา นาคดี

ลูกจ้างโครงการเงินต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการวิจัย (HPV single dose project)