กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

แบบฟอร์มงานการเจ้าหน้าที่

1. บัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
1.1 คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ (บ.จ.1)
1.2 แบบฟอร์มบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (แบบที่ 1 ข.)
1.3 แบบฟอร์มการขอมีบัตรแสดงตนเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค

2. แบบใบลา

2.1 แบบฟอร์มขอชี้แจงการไม่ได้บันทึกเวลาปฏิบัติงาน
2.2 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
2.3 แบบใบลาพักผ่อน
2.4 แบบใบขอยกเลิกวันลา
2.5 แบบใบลาอุปสมบท
2.6 แบบใบลาติดตามคู่สมรส
2.7 แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
2.8 แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
2.9 แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
2.10 แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
2.11 แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
2.12 แบบรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
2.13 แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
2.14 
แบบวันลาแบบที่ 2
2.15
แบบวันลาแบบที่ 3

3. แบบหนังสือรับรอง
3.1 คำขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
3.2 คำขอหนังสือรับรองเงินเดือน
3.3 ใบคำร้องขอหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน,หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนของธนาคารกรุงไทย
3.4 ใบคำร้องขอหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน,หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนของธนาคารไทยพาณิชย์
3.5 ใบคำร้องขอหนังสือผ่านสิทธิหรือรับรองเงินเดือนของธนาคารอาคารสงเคราะห์
3.6 คำขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ
3.7 ใบรับรองขอหนังสือผ่านสิทธิหรือรับรองเงินเดือนธนาคารออมสิน

4. แบบการประเมิน
4.1 แบบประเมินลูกจ้างประจำ
4.2 หลักเกณฑ์การประเมินลูกจ้างประจำ
4.3 แบบสรุปผลการประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1
4.4 แบบสรุปผลการประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2
4.5 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1
4.6 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2
4.7 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาบริการ
4.8 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557
4.9 หลักเกณฑ์เพิ่มค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 กรมควบคุมโรค

5. แบบฟอร์มใบสมัคร
5.1 ใบสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ
5.2 ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว
5.3 ใบสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
5.4 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5.5 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจ
5.6 ใบเปลี่ยนชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์

6. แบบฟอร์มลาออก
6.1 หนังสือขอลาออกจากราชการ
6.2 แบบหนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
6.3 แบบหนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้างของพนักงานราชการ
6.4 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของลูกจ้างชั่วคราว
6.5 หนังสือขอลาออกจากราชการของลูกจ้างประจำ

7. อื่นๆ
7.1 ใบรับรองแพทย์
7.2 แบบคำขอพระราชทานเพลิงศพ (ข้าราชการ)
7.3 แบบคำขอพระราชทานเพลิงศพ (บุคคลทั่วไป)
7.4 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบที่ 1
7.5 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบที่ 2
7.6 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ, ลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน
7.7 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
7.8 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย
7.9 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานกระทรวงสาธารณสุขถึงแก่ความตาย
7.10 แบบฟอร์มการขอย้ายหรือขอโอน
7.11 หนังสือการขอย้ายหรือขอโอน
7.12 แนวทางปฏิบัติการขอย้าย ขอโอนข้าราชการ