กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

ทำเนียบบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กองโรคติดต่อทั่วไป

บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กองโรคติดต่อทั่วไป

ปีงบประมาณ 2565
     - 
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมฯ ปี 2565

ปีงบประมาณ 2566
     - ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมฯ ปี 2566

ปีงบประมาณ 2567
     - ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมฯ ปี 2567 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)