กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

enlightenedคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ที่ 4/2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ลว23ก.ย. 2564

enlightenedคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ที่ 3/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเร่งรัดยุติวัณโรค ลว22ก.ย.2564

enlightenedคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ที่ 2/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการระบบกักกันโรคตามนโยบายกักกันโรคระดับชาติ (National Quarantine Policy) ลว9ก.พ.2564 

enlightenedคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ลว14ม.ค.2564

enlightenedคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ที่ 1/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันควบคุมโรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ลว27ก.ค.2560