กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อผลักดันนโยบายการบูรณาการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในกลุ่มเด็กปฐมวัย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ