กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

กองโรคติดต่อทั่วไป ได้ดำเนินงานตามโครงการ Mentoring Program ในองค์กร กรมควบคุมโรค สำเร็จลุล่วงตามแผนการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองโรคติดต่อทั่วไป ได้ดำเนินงานตามโครงการ Mentoring Program ในองค์กร กรมควบคุมโรค  สำเร็จลุล่วงตามแผนการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย Mentor ทุกท่าน ได้เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ


ข่าวสารอื่นๆ