กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) zoom meeting

          วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565  เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระกรุณาธิคุณเสด็จมาทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) zoom meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

         กระทรวงสาธารณสุข นำโดยนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้กล่าวถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์วิชาญ  ปาวัน ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป และคณะทำงานจากกองโรคติดต่อทั่วไป เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) zoom meeting ณ ห้องประชุมการบูร ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

        ในการประชุมครั้งนี้ มีหน่วยงานเครือข่ายถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ จำนวน 6 หน่วยงาน และมีจำนวนผู้บริหารจากหน่วยงานภายใต้โครงการฯ เข้าร่วมประชุมมากกว่า 40 ท่าน ซึ่งผลการดำเนินโครงการฯ มีความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดเจน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ