กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

โรคและภับสุขภาพฤดุร้อน

ในฤดูร้อนด้วยสภาวะอากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง สามารถนำโรคติดต่อทางอาหารและน้้าได้เป็นอย่างดี จากการอุปโภคบริโภคอาหารและน้ำที่ปนเปื้อนสารพิษ สารเคมี หรือเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส ซึ่งได้แก่ โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ โรคบิด โรคอหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์หรือไข้รากสาดน้อย โรคตับอักเสบ เอ และภัย สุขภาพซึ่งได้แก่ โรคลมแดด หรือลมร้อน หรือฮีทสโตรก (Heat Stroke) การจมน้ำในเด็ก ดังนั้นกองโรคติดต่อทั่วไปเตือนประชาชนควรเฝ้าระวังดูแลสุขภาพ และรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ดื่มน้ำสะอาดปลอดเชื้อโรค และสารพิษ ต่างๆ เพื่อให้สุขภาพร่างการแข็งแรงตลอดเวลา...????

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ