กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Responsive image
พันธกิจ
  1. ชี้นำ กำหนดนโยบาย หรือมาตรการ ในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  2. พัฒนาและขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์ ในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
  3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
  4. สนับสนุน และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย ในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข