กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Responsive image

คลังความรู้การจัดการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

 1. EEIs อุทกภัย
 2. กรอบแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2566 - 2570
 3. แผนการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ ทรัพยากรและการส่งกำลังบำรุง (Logistics plan) ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค
 4. แผนปฏิบัติการสำหรับทุกภัยอันตราย All-HAZARD PLAN (AHP) พ.ศ. 2566
 5. แผนปฏิบัติการเฉพาะโรค Hazard specific plan : HSP รองรับสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค พ.ศ.2566
 6. แนวทางการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคและภัยสุขภาพจากอาวุธชีวภาพ
 7. การจัดทำแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan : IAP)
 8. แผนปฏิบัติการสาหรับทุกภัยอันตรายAll-Hazards Plan (AHP) กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2565
 9. แผนความต่อเนื่องภารกิจขององค์กร (Business Continuity Plan: BCP) กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ปี 2566
 10. แผนความต่อเนื่องภารกิจขององค์กร (Business Continuity Plan: BCP) สำหรับการปฏิบัติงาน กรณีพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
 11. มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2565
 12. มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2564
 13. โปรแกรมป้องกันไวรัส Trend Micro ของกรมควบคุมโรค
 14. คู่มือวิธีการใช้ไมโครโฟนประชุมตั้งโต๊ะ
 15. ซ่อมเครื่องพิมพ์FujiXerox ห้องEOC
 16. การดูแล รักษา ระบบคอมพิวเตอร์ ห้อง EOC

 

แผนปฏิบัติการสำหรับทุกภัยอันตราย All-HAZARD PLAN (AHP) 2566 แผนปฏิบัติการเฉพาะโรค Hazard specific plan : HSP รองรับสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค พ.ศ.2566
 แผนปฏิบัติการสำหรับทุกภัยอันตราย All-HAZARD PLAN (AHP) 2566 แผนปฏิบัติการเฉพาะโรค Hazard specific plan : HSP รองรับสถานการร์โรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค พ.ศ.2566
แผนความต่อเนื่องภารกิจขององค์กร (Business Continuity Plan: BCP) กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ปี 2566 แผนความต่อเนื่องภารกิจขององค์กร (Business Continuity Plan: BCP) กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ปี 2565
แผนความต่อเนื่องภารกิจขององค์กร (Business Continuity Plan: BCP) กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ปี 2566 แผนความต่อเนื่องภารกิจขององค์กร (Business Continuity Plan: BCP) กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ปี 2565
แผนปฏิบัติการสาหรับทุกภัยอันตรายAll-Hazards Plan (AHP) กรมควบคุมโรค 2565 แผนการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ ทรัพยากรและการส่งกำลังบำรุง (Logistics plan) ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค
แผนปฏิบัติการสาหรับทุกภัยอันตรายAll-Hazards Plan (AHP) กรมควบคุมโรค 2565 รูปปก แผนการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ ทรัพยากรและการส่งกำลังบำรุง (Logistics plan) ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค (Standard Operation Procedure: SOP)
กรอบแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2566 - 2570
 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค (Standard Operation Procedure: SOP) กรอบแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2566 - 2570

 


ข่าวสารอื่นๆ