กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Responsive image

คลังความรู้การจัดการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

  1. แผนปฏิบัติการสาหรับทุกภัยอันตรายAll-Hazards Plan (AHP) กรมควบคุมโรค 2565
  2. แผนความต่อเนื่องภารกิจขององค์กร (Business Continuity Plan: BCP) สำหรับการปฏิบัติงาน กรณีพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
  3. มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2565
  4. มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2564
  5. โปรแกรมป้องกันไวรัส Trend Micro ของกรมควบคุมโรค
  6. คู่มือวิธีการใช้ไมโครโฟนประชุมตั้งโต๊ะ
  7. ซ่อมเครื่องพิมพ์FujiXerox ห้องEOC
  8. การดูแล รักษา ระบบคอมพิวเตอร์ ห้อง EOC

 

แผนปฏิบัติการสาหรับทุกภัยอันตรายAll-Hazards Plan (AHP) กรมควบคุมโรค 2565 แผนความต่อเนื่องภารกิจขององค์กร (Business Continuity Plan: BCP) กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ปี 2565
แผนปฏิบัติการสาหรับทุกภัยอันตรายAll-Hazards Plan (AHP) กรมควบคุมโรค 2565 แผนความต่อเนื่องภารกิจขององค์กร (Business Continuity Plan: BCP) กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ปี 2565

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค (Standard Operation Procedure: SOP)
 
 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค (Standard Operation Procedure: SOP)  

 


ข่าวสารอื่นๆ