กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Responsive image

คลังความรู้การจัดการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

 1. แผนการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ ทรัพยากรและการส่งกำลังบำรุง (Logistics plan) ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค
 2. แผนปฏิบัติการสำหรับทุกภัยอันตราย All-HAZARD PLAN (AHP) พ.ศ. 2566
 3. แผนปฏิบัติการเฉพาะโรค Hazard specific plan : HSP รองรับสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค พ.ศ.2566
 4. แนวทางการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคและภัยสุขภาพจากอาวุธชีวภาพ
 5. การจัดทำแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan : IAP)
 6. แผนปฏิบัติการสาหรับทุกภัยอันตรายAll-Hazards Plan (AHP) กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2565
 7. แผนความต่อเนื่องภารกิจขององค์กร (Business Continuity Plan: BCP) สำหรับการปฏิบัติงาน กรณีพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
 8. มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2565
 9. มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2564
 10. โปรแกรมป้องกันไวรัส Trend Micro ของกรมควบคุมโรค
 11. คู่มือวิธีการใช้ไมโครโฟนประชุมตั้งโต๊ะ
 12. ซ่อมเครื่องพิมพ์FujiXerox ห้องEOC
 13. การดูแล รักษา ระบบคอมพิวเตอร์ ห้อง EOC

 

แผนปฏิบัติการสำหรับทุกภัยอันตราย All-HAZARD PLAN (AHP) 2566 แผนปฏิบัติการเฉพาะโรค Hazard specific plan : HSP รองรับสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค พ.ศ.2566
 แผนปฏิบัติการสำหรับทุกภัยอันตราย All-HAZARD PLAN (AHP) 2566 แผนปฏิบัติการเฉพาะโรค Hazard specific plan : HSP รองรับสถานการร์โรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค พ.ศ.2566
แผนความต่อเนื่องภารกิจขององค์กร (Business Continuity Plan: BCP) กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ปี 2565
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค (Standard Operation Procedure: SOP)
แผนความต่อเนื่องภารกิจขององค์กร (Business Continuity Plan: BCP) กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ปี 2565 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค (Standard Operation Procedure: SOP)
แผนปฏิบัติการสาหรับทุกภัยอันตรายAll-Hazards Plan (AHP) กรมควบคุมโรค 2565 แผนการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ ทรัพยากรและการส่งกำลังบำรุง (Logistics plan) ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค
แผนปฏิบัติการสาหรับทุกภัยอันตรายAll-Hazards Plan (AHP) กรมควบคุมโรค 2565 รูปปก แผนการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ ทรัพยากรและการส่งกำลังบำรุง (Logistics plan) ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค

 


ข่าวสารอื่นๆ