กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Responsive image

บทบาทหน้าที่

บทบาทกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

  1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ตลอดจนจัดทำระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในขอบข่ายความรับผิดชอบของกรม
  2. เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานทางด้านวิชาการ เวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน เตรียมความพร้อม และควบคุมภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในขอบข่ายความรับผิดชอบของกรม
  3. กำหนดและพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎหมาย มาตรการ และคุณภาพมาตรฐานการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
  4. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
  5. จัด ประสาน และพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข รวมทั้ง สื่อสัญญาณเตือนภัยการระบาดของโรค แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
  6. ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุข
  7. เตรียมความพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขในขอบข่ายความรับผิดชอบของกรม
  8. จัดระบบงานตระหนักรู้สถานการณ์ และระบบการรายงานข่าวกรอง เพื่อเตือนภัยและให้ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายแก่ผู้บริหาร
  9. บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center: EOC) ของกรม ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน
  10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ข่าวสารอื่นๆ