กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
นายพรพิทักษ์ พันธ์หล้า

ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

รองผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
นายรัฐพงษ์ บุรีวงษ์

นายแพทย์ชำนาญการ

นางอัญชลี สิทธิชัยรัตน์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายเจษฎา ธนกิจเจริญกุล

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาวภันทิลา ทวีวิกยการ

นายแพทย์ชำนาญการ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางอัญชลี สิทธิชัยรัตน์

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวรุจิรา หมื่นทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวรัชนีวรรณ ศรัทธาคลัง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาววราภรณ์ ก้อนแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายองอาจ พันธ์ตา

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาว ชนิษฐา วงษ์ชัยสิทธิ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวไพรินทร์ เจริญทรัพย์

นักวิชาการพัสดุ

นายเอกชัย ธรรมปรีชา

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวสุวธิดา จงเจริญ

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวอาริยา จันทร์คณาโชค

นักประชาสัมพันธ์

นายมาโนช รุ่งเรืองอเนกคุณ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวหัสดาพร ขันนอก

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวศรัญญา ชัยรัตน์

นักจัดการงานทั่วไป

นายสายชล อากาศโสภา

พนักงานขับรถยนต์

นายสมยศ แก้วบำรุง

พนักงานขับรถยนต์

กลุ่มตระหนักรู้สถานการณ์
นางสาววรางคณา จันทรสุข

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวธนิษฐา สำเภาทอง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายณัฐพล หอมหวล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวหัทยา โหมฮัก

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสิริภัสสร ชื่นอารมย์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวณัฏฐณิชา อะนันเต่า

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสุปัณณกาญจน์ ศิลาคุ้ม

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวริณชิญา ประดับสุข

ผู้ประสานงานโครงการฯ

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นางสุธิดา วรโชติธนัน

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาวปัทมพร ประดิษฐ์เขียน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพรพระพาย เดชาถิรคุณ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวฐานิตา สมศรี

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวปภิชญา สายสวาสดิ์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสุดารัตน์ จันทร์ศรี

ผู้ประสานงานโครงการฯ

นางสาวนภพร ปิดติทานัง

ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ

นางสาวชนกชนม์ สงวนรัษฎ์

ผู้ช่วยฝ่ายการเงินและธุรการโครงการ

กลุ่มแผนรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
นางอรณิชชา อินทร์กง

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายนัทธพงศ์ อินทร์ครอง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาววัชราภรณ์ คำไทย

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจินตนา พรมลา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวณัฐริกา โภชนา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจิราพร จันทร์การจร

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวนภัสวรรณ ยงใจยุทธ

เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
นางสาวประภาพร สมพงษ์

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวศุภิสรา แยกโคกสูง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวปรัชญา ประจง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวเกตน์สิรี จิตอารี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววรรณา สามารถ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวจิรัชยา กิติโกมลสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนุสรา ขันตรี

เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มการจัดการข้อมูลภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
นางสาวศิณีนาถ กุลาวงศ์

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวธนัชชา ไทยธนสาร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางจีรวรรณ ใจบุรี

นักวิชาการเผยแพร่

นายสัจจพัฒน์ มาลัยกนก

นักวิเทศสัมพันธ์

นายแสงเพชร สังข์อยู่

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวนุรีรุวรรซัน ตาเฮ

ผู้ประสานงานโครงการ

นางสาวสุชาวดี โตพงษ์

Health Communiaction

กลุ่มคลังเวชภัณฑ์ ทรัพยากรและการส่งกำลังบำรุง
นางคัดคนางค์ ศรีพัฒนะพิพัฒน์

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวชไมพร ดำดิน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอรนุช กรมไทยสงค์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววิยดา อิ่มใจ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวศตวรรณ อ่างแก้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายปรีดา กลำภากร

นักจัดการงานทั่วไป

นายอธณกฤต เอี่ยมสำลี

นักจัดการงานทั่วไป