กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Responsive image
วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับประเทศ