กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Responsive image

กรมควบคุมโรค ถอดบทเรียนการดำเนินงานการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ พร้อมหารือแนวทางและการแก้ปัญหาการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบในพื้นที่ต่างๆ

เนื้อหารายละเอียดประกอบภาพข่าว

กรมควบคุมโรค ถอดบทเรียนการดำเนินงานการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ พร้อมหารือแนวทางและการแก้ปัญหาการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบในพื้นที่ต่างๆ

          ...เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนกลไกการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบระดับเขตและจังหวัด โดยมีนายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดำเนินงาน และหาแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา  ทั้งนี้ ในการประชุมประกอบด้วยการบรรยายและการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงาน รับฟังข้อเสนอแนะ การแก้ปัญหา พร้อมหารือแนวทางเพื่อปรับแผนปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจากการหารือร่วมกัน ได้มีข้อเสนอให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ผ่านกลไกคณะกรรมการจังหวัดของทั้ง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 รวมถึงการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานผ่านเครือข่ายชุมชน โรงเรียน และภาคประชาสังคม เป็นต้น

          นายแพทย์นิพนธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การถอดบทเรียนการดำเนินงานจะเป็นกลไกที่จะช่วยในการปรับปรุง พัฒนา รวมถึงแนวทางการดำเนินงานด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย สามารถนำความรู้จากการทำงานมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทั้งในระดับจังหวัด เขต และส่วนกลาง พร้อมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคและขับเคลื่อนงานทางสังคมสร้างพลังเครือข่ายได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป...

 

********************************

            ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค

วันที่ 1 ตุลาคม 2563


ข่าวสารอื่นๆ