กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Responsive image

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติ (Watch team)ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลทางระบาดวิทยาเบื้องต้น

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติ (Watch team)ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลทางระบาดวิทยาเบื้องต้น


ข่าวสารอื่นๆ