กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Responsive image

ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์สำหรับทุกโรคและภัยสุขภาพในประเทศไทย(Strengthening event-based surveillance for all-hazards in Thailand) ตำแหน่ง Full Stack Developer และตำแหน่ง ผู้ให้การสนับสนุนและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ