กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Responsive image

E-Learning material เกี่ยวกับ EOC/ICS

 1. หลักสูตรการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

  รายละเอียดหลักสูตร : อธิบายความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

  เข้าสู่หลักสูตร

 2. หลักสูตรการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระบบบัญชาการเหตุการณ์และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำหรับผู้บริหาร กรมควบคุมโรค

  รายละเอียดหลักสูตร : อธิบายความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

  เข้าสู่หลักสูตร

 1. FEMA’s Community Emergency Response Team Program trains

  รายละเอียดหลักสูตร : อธิบายความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

  เข้าสู่หลักสูตร

 2. Emergency Operations Center/Incident Command System Interface

  รายละเอียดหลักสูตร : หลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่จะเริ่มพัฒนางานด้านICS/EOC เพื่อเชื่อมต่องานในพื้นที่

  เข้าสู่หลักสูตร

 3. IS-29 Public Information Officer Awareness - (10/31/2013)

  รายละเอียดหลักสูตร : This course covers basic information about the role of a State or local Public Information Officer. The goal of this awareness course is to provide an orientation to the public information function and the role of the Public Information Officer (PIO) in the public safety/emergency management environment.

  เข้าสู่หลักสูตร

 ดูทั้งหมด

 1. หลักสูตร Public Health Emergency Exercise Toolkit: Planning, Designing, Conducting, and Evaluating Local Public Health Emergency Exercises

  รายละเอียดหลักสูตร : แนะนำเครื่องมือที่ใช้สำหรับจัดการภาวะฉุกเฉินฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

  เข้าสู่หลักสูตร
 2. Emergency Preparedness & Response

  รายละเอียดหลักสูตร : อธิบายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

  เข้าสู่หลักสูตร

 1. หลักสูตร Introduction: Operational Readiness (Tier 1)

  รายละเอียดหลักสูตร : อธิบายถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อตอบโต้เหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติในเวลาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

  เข้าสู่หลักสูตร

 2. Incident Management System

  รายละเอียดหลักสูตร : อธิบายความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

  เข้าสู่หลักสูตร

 1. Communicating During Global Emergencies

  รายละเอียดหลักสูตร : หลักสูตรนี้แนะนำแนวคิดและหลักการพื้นฐานของการสื่อสารในช่วงวิกฤตหรือภาวะฉุกเฉินทั่วโลก

  เข้าสู่หลักสูตร

 2. Disaster Medicine Training

  รายละเอียดหลักสูตร : อธิบายเกี่ยวกับความรู้ด้านเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ตอบสนองเมื่อเกิดภัยพิบัติ

  เข้าสู่หลักสูตร

 3. Disaster Preparedness

  รายละเอียดหลักสูตร : อธิบายวิธีการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติและการวางแผนการเอาชีวิตรอด

  เข้าสู่หลักสูตร

 4. Global Health Challenge for Human Security

  รายละเอียดหลักสูตร : อธิบายความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง Global Health Challenge for Human Security

  เข้าสู่หลักสูตร

 5. Ethics in epidemics, emergencies and disasters: Research, surveillance and patient care

  รายละเอียดหลักสูตร : อธิบายเกี่ยวกับจริยธรรมในการเผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน

  เข้าสู่หลักสูตร

 


ข่าวสารอื่นๆ