กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

ทุนศึกษาต่อโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ร่วมกับกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2564

               กรมควบคุมโรคได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยการควบคุมโรค
มูลนิธิเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา มูลนิธิสุขภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย เพื่อส่งเสริม พัฒนาบุคลากรกรมควบคุมโรคศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศไทย ประเภททุนความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ กำหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 ถึงปีงบประมาณ 2567 

 

กรมควบคุมโรค โดยคณะกรรมการพิจารณาบุคลากรเพื่อสมัครขอรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประเภททุนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ กรมควบคุมโรค รุ่น 24 ปี 2565
ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อขอรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประเภททุนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ กรมควบคุมโรค รุ่น 24 ปี 2565

ใบสมัคร  รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประเภททุนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ กรมควบคุมโรค รุ่น 24 ปี 2565

หัวข้อวิจัย สำหรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประเภททุนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ กรมควบคุมโรค รุ่น 24 ปี 2565

 ัวข้อวิจัย (ลำดับที่ 1- 8 ) สำหรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประเภททุนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ กรมควบคุมโรค รุ่น 24 ปี 2565 

หัวข้อวิจัย (ลำดับที่ 9 - 15) สำหรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประเภททุนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ กรมควบคุมโรค รุ่น 24 ปี 2565

 

หมายเหตุ : หัวข้อวิจัยใดที่ที่ยังมีไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้สมัครต้องดำเนินการหาอาจารย์ที่ปรึกษาให้ครบทั้ง 2 ท่าน ได้แก่อาจารย์ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค อาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาโครงร่างวิจัยร่วมกัน

 

 

ทุนศึกษาต่อโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ร่วมกับกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2562

 

ผู้ประสานงาน กองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ นางสาวธีราพร อินต๊ะวงศ์ โทร.0 2590 3149 

อีเมล irem.research@ddc.mail.go.th


ข่าวสารอื่นๆ