กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

เปิดรับสมัครทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประเภททุนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ กรมควบคุมโรค รุ่น 26 ปี 2567

กรมควบคุมโรคได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยการควบคุมโรค มูลนิธิเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา มูลนิธิสุขภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย เพื่อส่งเสริม พัฒนาบุคลากรกรมควบคุมโรคศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศไทย ประเภททุนความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ กำหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 ถึงปีงบประมาณ 2567 

เอกสารเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่น 26 ปี 2567

♦ ใบสมัคร (PDF) 

♦ ใบสมัคร (word) 

♦ หัวข้อวิจัย 

♦ รายละเอียดทุน คปก.

♦ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุน คปก. รุ่น 26 ปี 2567

 

หมายเหตุ
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สมัครรับทุน คปก. รุ่น 26 ปี 2567 ต้องดำเนินการติดต่อหาอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยด้วยตนเอง และต้องตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาให้ตรงตามเกณฑ์การรับสมัครทุน คปก. ของ วช.

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่ กลุ่มวิจัยและประเมินเทคโนโลยี 0 2590 3149

คุณธีราพร อินต๊ะวงศ์ และคุณภานุกร รักกลิ่น


ข่าวสารอื่นๆ