กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

กลุ่มจัดการความรู้และพัฒนามาตรฐานวิชาการ

1. งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

2. รางวัลคุณภาพแห่งชาติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4.0 โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

 

​​​​​​​​​​​​​​ติดต่อกลุ่มจัดการความรู้และพัฒนามาตรฐานวิชาการ

  • โทร. 02 590 3253
  • E-mail : standard.ddc@gmail.com