กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

การรับรองจริยธรรมการวิจัย

 • ปี พ.ศ.2549 กรมควบคุมโรค ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค ทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบเชิงจริยธรรมแก่โครงการวิจัย เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เป็นไปตามหลักสากลและสอดคล้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน อันเป็นหลักประกันการคุ้มครองศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร
 • ปี พ.ศ. 2565 ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยที่ไม่ได้ดำเนินการในมนุษย์ กรมควบคุมโรค โดยมี นายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ เป็นประธาน เนื่องจากในการดำเนินงาน ที่ผ่านมาการติดตามการดำเนินงานของโครงการวิจัยที่ไม่ได้ดำเนินการในมนุษย์ยังไม่มีระบบการดำเนินงาน ที่ชัดเจน ทำให้ภายหลังจากที่โครงการวิจัยได้รับการอนุมัติรับรองไปแล้ว ไม่มีกระบวนการในการติดตามการดำเนินงาน
ปัจจุบัน นายแพทย์ศุภชัย ฤกษ์งาม เป็นประธานคณะกรรมการ มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 17 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หลายสาขา ทั้งภายนอกและภายในกรมควบคุมโรค ตามคำสั่งกรมควบคุมโรคที่ 19/2566 สั่ง ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2566 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการลงทะเบียนในระบบของ Office for Human Research Protection: OHRP ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยปฏิบัติตามแนวทาง The Declaration of Helsinki / The Belmont Report / CIOMS / ICH-GCP เลขทะเบียน FWA 00013622 (Expire 08/06/2028) และ IRB 00006655 (Expire 19/02/2024)
 • มาตรฐานการดำเนินงาน (Standard Operating Procedures) ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ มกราคม 2562
 • การศึกษาวิจัยที่มีบุคลากรกรมควบคุมโรคเป็นผู้วิจัยหลัก, ผู้วิจัยร่วม และ/หรือใช้สถานที่ อุปกรณ์ งบประมาณ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของกรมควบคุมโรค ต้องส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค จะไม่รับพิจารณาโครงร่างวิจัยที่เริ่มดำเนินการก่อนได้รับการรับรองจากคณะกรรมการฯ ผู้วิจัยสามารถศึกษาจากคู่มือ
 • คำแนะนำในการจัดทำและจัดส่งโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 เมษายน พ.ศ.2555)
 • ปี พ.ศ. 2565 ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยที่ไม่ได้ดำเนินการในมนุษย์ กรมควบคุมโรค โดยมี นายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ เป็นประธาน เนื่องจากในการดำเนินงาน ที่ผ่านมาการติดตามการดำเนินงานของโครงการวิจัยที่ไม่ได้ดำเนินการในมนุษย์ยังไม่มีระบบการดำเนินงาน ที่ชัดเจน ทำให้ภายหลังจากที่โครงการวิจัยได้รับการอนุมัติรับรองไปแล้ว ไม่มีกระบวนการในการติดตาม การดำเนินงาน เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย การยุติโครงการหากไม่ได้มาตรฐานการดำเนินงาน ดังนั้น จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการฯ ชุดนี้ เพื่ออนุมัติรับรองโครงร่างการวิจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ของบุคลากรภายใน กรมควบคุมโรค คณะกรรมการฯ จะพิจารณาโครงร่างการวิจัยทุกวันวันจันทร์ที่ 2 ของทุกเดือน หากไม่มีโครงร่างวิจัยเข้ามาจะเลื่อนประชุมออกไปเป็นวันจันทร์ที่ 2 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ ขอให้ผู้วิจัยส่งโครงร่างการวิจัยพร้อมบันทึกนำส่งจากหน่วยงานหรือผู้วิจัย เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยที่ไม่ได้ดำเนินการในมนุษย์ กรมควบคุมโรค ส่งถึงฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ
  ภาพกระบวนการ

  image2


  การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (จำนวน 13 ชุด)
  • ♦ บางโครงการอาจได้รับการตรวจเยี่ยม (Inspection) จากคณะกรรมการฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนดระหว่างการดำเนินการวิจัย
  • ♦ คลินิกจริยธรรมการวิจัย (ผู้วิจัยสามารถประสานขอวัน หรือนัดหมายผ่านทางสำนักงานเลขานุการฯ)
  • สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
  • กรมควบคุมโรค กองนวัตกรรมและวิจัย
  • อาคาร 10 ชั้น 1 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  • โทรศัพท์ 02-5903149, 062-553-0068
  • E-mail: [email protected]
  • ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค
  • นางสาวอรวี ลี้เกษร
  • นางสาวสุนิสา ปานสอาด
  • นางสาวกัญญาณัฐ บุญเข็ม
  • นางสาวสุรัสวดี กลิ่นชั้น