กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

การรับรองจริยธรรมการวิจัย

ปี พ.ศ.2549 กรมควบคุมโรค ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค ทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบเชิงจริยธรรมแก่โครงการวิจัย เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เป็นไปตามหลักสากลและสอดคล้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน อันเป็นหลักประกันการคุ้มครองศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร

ปัจจุบัน นายแพทย์ศุภชัย ฤกษ์งาม เป็นประธานคณะกรรมการ มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 20 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หลายสาขา ทั้งภายนอกและภายในกรมควบคุมโรค ตามคำสั่งกรมควบคุมโรคที่ 1632/2562 สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการลงทะเบียนในระบบของ Office for Human Research Protection: OHRP ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยปฏิบัติตามแนวทาง The Declaration of Helsinki / The Belmont Report / CIOMS / ICH-GCP

เลขทะเบียน FWA 00013622 (Expire 08/06/2028) และ IRB 00006655 (Expire 19/02/2024)

มาตรฐานการดำเนินงาน (Standard Operating Procedures) ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ มกราคม 2562

กรรมการฯ จะพิจารณาโครงร่างวิจัยทุกวันอังคารที่ 2 ของทุกเดือน หากมีโครงร่างวิจัยจำนวนมากอาจพิจารณาประชุมเพิ่มเติมในวันอังคารที่ 4 ของเดือน

ทั้งนี้ ขอให้ผู้วิจัยส่งโครงร่างวิจัยพร้อมบันทึกนำส่งจากหน่วยงานหรือผู้วิจัย เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค ส่งถึงฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ตามกำหนดวันรับโครงการ

การศึกษาวิจัยที่มีบุคลากรกรมควบคุมโรคเป็นผู้วิจัยหลัก, ผู้วิจัยร่วม และ/หรือใช้สถานที่ อุปกรณ์ งบประมาณ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของกรมควบคุมโรค ต้องส่งโครงร่างวิจัยเพื่อขอคำรับรองด้านจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค จะไม่รับพิจารณาโครงร่างวิจัยที่เริ่มดำเนินการก่อนได้รับการรับรองจากคณะกรรมการฯ

ผู้วิจัยสามารถศึกษาจากคู่มือ คำแนะนำในการจัดทำและจัดส่งโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 เมษายน พ.ศ.2555)

การทบทวนด้าน Scientific (เป็นทางเลือกให้นักวิจัยพัฒนาโครงร่างการวิจัย)

 • โดยประสานงานที่กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร กองนวัตกรรมและวิจัย เบอร์โทร 02 590 3175
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการขอรับรอง
  จำนวนเอกสารที่ต้องส่ง
 • จำนวนเอกสารที่ต้องส่งขึ้นกับคณะกรรมการฯ แต่ละชุด (ตั้งแต่ 5-15 ชุด)
 • ผู้วิจัยสามารถโทรสอบถามได้ที่ 02 590 3149 / 062-5530068
 • ส่งไฟล์ (PDF) โครงร่างการวิจัย ส่งมาทาง e-mail: [email protected]
 • ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งถือเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่สำคัญ มีโครงการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก และจำเป็นต้องได้รับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถดำเนินการวิจัยและได้ผลการศึกษาที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายหรือมาตรการควบคุม ป้องกันโรคได้ทันการณ์ ดังนั้น จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค สำหรับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โรคและภัยสุขภาพที่เป็นภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข ที่ 1605/2563 ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ของกรมควบคุมโรค เป็นไปตามหลักสากลและสอดคล้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน อันเป็นหลักประกันการคุ้มครองศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร โดยมี นายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข เป็นประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการทั้งสิ้น 10 คน
 • เลขทะเบียน FWA 00013622 (Expire 06/21/2023) และ IRB 00012999 (Expire 02/19/2024)
image1
* กำหนดการประชุมอาจเปลี่ยนแปลงได้ ** นักวิจัยต้องมีการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรหากไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นอาจพิจารณาให้ดำเนินการแบบโครงการปกติ

คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาโครงร่างวิจัยที่เริ่มดำเนินการก่อนได้รับการรับรองการส่งโครงร่างการวิจัยจะครอบคลุมถึงการศึกษาวิจัยที่มีบุคลากรกรมควบคุมโรคเป็นผู้วิจัยหลัก, ผู้วิจัยร่วม และ/หรือใช้สถานที่ อุปกรณ์ งบประมาณ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของกรมควบคุมโรค ผู้วิจัยสามารถศึกษาจากคู่มือ คำแนะนำในการจัดทำและจัดส่งโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 เมษายน พ.ศ.2555)

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการขอรับรอง
การยื่นเอกสารทุกประเภทใช้เอกสารจำนวน 10 ชุด และส่งไฟล์ (PDF) โครงร่างวิจัย ส่งมาทาง e-mail: [email protected]
 • การแจ้งผลการพิจารณาโครงร่างวิจัย จะดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันทำการ ภายหลังการประชุมของคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯจะส่งผลการพิจารณาเบื้องต้นผ่านทาง E-mail ของผู้วิจัยหลัก ภายใน 3 วันทำการ
 • ในกรณีที่โครงร่างการวิจัย ได้รับการรับรองแล้ว ฝ่ายเลขานุการฯ จะจัดส่งหนังสืออนุมัติดำเนินการวิจัยจากอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมกับหนังสือรับรองโครงร่างวิจัย ถึงผู้วิจัยหลัก
 • ระหว่างการดำเนินการวิจัย บางโครงการ อาจได้รับการตรวจเยี่ยม (Inspection) จากคณะกรรมการฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • จำนวนเอกสารที่ต้องส่ง
 • จำนวนเอกสารที่ต้องส่งขึ้นกับคณะกรรมการฯ แต่ละชุด (ตั้งแต่ 5-15 ชุด)
 • ผู้วิจัยสามารถโทรสอบถามได้ที่ 02 590 3149 / 062-5530068
 • สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
 • กรมควบคุมโรค กองนวัตกรรมและวิจัย
 • อาคาร 10 ชั้น 1 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 • หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค
 • นางสาวอรวี ลี้เกษร
 • นางสาวสุนิสา ปานสอาด
 • นางสาวกัญญาณัฐ บุญเข็ม
 • นางสาวสุรัสวดี กลิ่นชั้น
 • โทรศัพท์ 02-5903149, 062-553-0068
 • E-mail: [email protected]