กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

ทุนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

enlightenedทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ชื่อทุน ช่วงเวลาการขอรับทุน กรอบการวิจัย ประเด็นวิจัยของ กรมฯ

โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2565 ประเด็นเรื่อง "โรคติดเชื้อ (Infectious Diseases)”

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

21 ธ.ค.63 ถึง 29 มี.ค.64

 

สถานะ ปิดรับข้อเสนอโครงการ  

 1. การดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) และการดื้อยา (drug resistance) เช่น วัณโรคดื้อยาหลายขนาน รวมถึงนวัตกรรมในการเฝ้าระวังการดื้อยา (AMR) การวินิจฉัยและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลยาต้านจุลชีพ
 2. การเตรียมความพร้อม และการรับมือกับโรคระบาด เช่น การเฝ้าระวัง การแทรกแซง การรับรู้และการป้องกันของประชาชน และการพัฒนาวัคซีน
 3. การแพรกแซง และมาตรการตอบโต้ที่ปรับให้เข้ากันบริบทของภูมิภาค ซึ่งหมายรวมถึงการดำเนินการ และวิธีการเพื่อทำความเข้าใจหรือจัดการกับผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคม การศึกษา และผลกระทบระหว่างประเทศของ COVID-19
 4. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโรคติดเชื้อ และโรคที่เกิดขึ้นร่วม (Co - morbidites)
 5. การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น e-health , Telemedicine เทคโนโลยีเพื่อการเฝ้าระวัง และการพัฒนา Mapping Tool

ประเด็นวิจัยของกรม ฯ ที่สอดคล้องกับกรอบการวิจัยของแหล่งทุน

โครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทยนักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2564

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

บัดนี้ถึง 15 มี.ค.64

 

สถานะ ปิดรับข้อเสนอโครงการ

 1. ด้านอุตสาหกรรม
 2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. ด้านการแพทย์และสุขภาพ
 4. ด้านอาหารและการเกษตร
 5. ด้านอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน (House hold devices)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อกองนวัตกรรมและวิจัย โทร. 0 2590 3175

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการระบาดของโรคโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ 2565  

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

บัดนี้ ถึง 16 ส.ค. 64

 

สถานะ ปิดรับข้อเสนอโครงการ

 1. การวิจัยเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศไทย
  กรณีที่ สถานการณ์การระบาดได้ขยายตัวไปทั่วโลก (pandemic) รวมทั้ง การเฝ้าระวัง
  ป้องกัน ควบคุมโรคในการ เดินทางระหว่างประเทศ และในกลุ่มแรงงานต่างด้าว
 2. การวิจัย และพัฒนาวิธีการรักษาใหม่ที่ช่วยลดอัตราป่วยตายและระยะเวลาในการพักรักษาตัว
  ของผู้ป่วยในโรงพยาบาล
 3. การใช้ปัญญาประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเฝ้าระวัง วินิจฉัย
  สอบสวนและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19
 4. การพัฒนาชุดเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ ชุดตรวจวินิจฉัย และเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อรองรับ
  ปัญหาวิกฤต และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อการรองรับการระบาดในอนาคต
  และ รองรับปัญหาโรคอุบัติใหม่อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยต้องมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานใช้ประโยชน์
  และถูก นำไปใช้หลังเสร็จสิ้นโครงการ
 5. การวิจัยและพัฒนาสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรที่ใช้ป้องกันหรือรักษาโรคโควิด-19
  เพื่อเพิ่ม มูลค่าสมุนไพรไทยเพื่อนำมาใช้ทางการแพทย์
 6. การวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19) ที่พร้อมดำเนินการทดลองใน มนุษย์
  เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดที่สามารถนำไปปรับใช้ในการวิจัยพัฒนาวัคซีนได้ในภาวะฉุกเฉิน
 7. การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนานโยบายและมาตรการด้านสาธารณสุข
  ในการแก้ปัญหาการติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพ
 8. การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา
  รวมถึงชีวิตความ เป็นอยู่ของประชาชน ที่เกิดขึ้นจากภาวะวิกฤตโควิด-19
  และการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนโยบายและมาตรการ ของรัฐต่อประชาชนทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม
 9. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็ง และความยั่งยืนทางเศรษฐกิจต่อแรงงานที่เคลื่อนย้ายกลับสู่ท้องถิ่น
  และแรงงานที่ต้องหางานใหม่
 10. การพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
  รวมทั้ง โรคติดต่ออุบัติใหม่เชิงพื้นที่ เช่น บทบาทของ อสม. อบต. และคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด
 11. การวิจัยโครงสร้างทะเบียนแรงงานแห่งชาติ เพื่อรองรับมาตรการเยียวยาแรงงานทั้งในและ นอกระบบ
  รวมถึงแรงงานต่างด้าวให้ทั่วถึง
 12. การวิจัยต้นแบบการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชนในท้องถิ่น (National e-commerce platform) 
  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและลดการไหลออกของเงินตรงไปต่างประเทศ
  การวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศสำหรับจัดการ COVID – 19
  และรองรับ โรคอุบัติการณ์ใหม่ในอุดมคติ
 13. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อบริหารจัดการ COVID – 19 และรองรับโรคอุบัติการณ์ใหม่

ประเด็นวิจัยของกรม ฯ ที่สอดคล้องกับกรอบการวิจัยของแหล่งทุน

<< กลับหน้าหลัก  : หน้าถัดไป >>