กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

บริการวิชาการกองนวัตกรรมและวิจัย

บริการวิชาการ กองนวัตกรรมและวิจัย

วิจัย

ประเมินและรับรองมาตรฐาน

 • การประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
 • รางวัลคุณภาพแห่งชาติ การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4.0
  โดยกลไกกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับพื้นท

 • ยกระดับวารสารวิชาการของหน ่วยงานในสังกัดควบคุมโรคให้ผ่าน
  การรับรองคุณภาพมาตรฐานของประเทศ (Thai journal Citation Index Centre : TCI)

ติดต่อ กลุ่มจัดการความรู้และพัฒนามาตรฐานวิชาการ
โทร. 02 590 3253
E-mail: [email protected] 

นวัตกรรม

 • บ่มเพาะนวัตกร

 • พัฒนาระบบนิเวศน์

 • ร่วมมือกับเครือข่าย

ติดต่อ กลุ่มนวัตกรรมด้านสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค
โทร. 02 590 3175
E-mail: [email protected]

การจัดการความรู้

 • พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้
 • ให้บริการวิชาการ (หนังสือ ถนนเรียนรู้ วีดีทัศน์เผยแพร่ ฯลฯ)
 • คลังพิพิธภัณฑ์ กรมควบคุมโรค (กึ่งจัดแสดง)

ติดต่อ กลุ่มจัดการความรู้และพัฒนามาตรฐานวิชาการ
โทร. 02 590 2353
E-mail: [email protected]

 

 


ข่าวสารอื่นๆ