สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
6/2564
28 มิถุนายน 2564
1 กรกฎาคม 2564
2564
28 มิถุนายน 2564
1 กรกฎาคม 2564
1
-
11
2564
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-
-