สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0427.1.5/1237
1 พฤศจิกายน 2565
9 พฤศจิกายน 2565
2566
1 พฤศจิกายน 2565
9 พฤศจิกายน 2565
866
-
15
2565
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
เงินงบประมาณ
ซื้อ
1/2566
-

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง ซื้อตู้เย็นวิทยาศาสตร์ 2 - 8 องศาเซลเซียส          แบบ 2 บาน  จำนวน  3  ตู้  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  9  พฤศจิกายน  2565  ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึง 16.30 น.

-