สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0427.1.5/1501
3 มกราคม 2566
11 มกราคม 2566
2566
3 มกราคม 2566
11 มกราคม 2566
866
-
14
2566
-
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่  10  จังหวัดอุบลราชธานี   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อตู้เย็นวิทยาศาสตร์  2 - 8 องศาเซลเซียส  แบบ 2 บาน  จำนวน  3  ตู้  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  ครั้งที่  2  

-