สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0427.1.5/389
15 มีนาคม 2566
23 มีนาคม 2566
2566
15 มีนาคม 2566
22 มีนาคม 2566
1
-
18
2566
-
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่  10  จังหวัดอุบลราชธานี   เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  จำนวน  2  รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)  วงเงินทั้งสิ้น  1,059,300.00 บาท   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  23  มีนาคม  2566   ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึง  16.30 น.

-