สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
Responsive image

สคร.10 อุบลฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ต่อยอด ลดอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่เขต 10

วันที่ 4 พ.ย. 2562 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ คณะทำงานขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์การลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10 (กขป.10) จัดประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อถอดบทเรียน สรุปผลการดำเนินงาน และร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานของ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดและอำเภอ (ศปถ.จังหวัด/อำเภอ) พื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 โดยนายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี และนายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ที่จัดให้มีการขับเคลื่อนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างอำเภอที่มีผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน ได้ดีกับพื้นที่ที่มีการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากจราจรทางถนนสูงมาก/เสี่ยงสูง ในเขตสุขภาพที่ 10 ในครั้งนี้  

 

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์การลดอุบัติเหตุจากการจราจรทาง กขป.10 และภาคีเครือข่ายการดำเนินงานป้องกัน การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากจราจรทางถนนในพื้นที่อำเภอเสี่ยงสูงมาก/เสี่ยงสูง และผู้รับผิดชอบงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัด และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น 60 คน

 


ข่าวสารอื่นๆ