สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
Responsive image

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2566

ขั้นตอนที่ 1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงาน 

ขั้นตอนที่ 2 จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ 3 มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมต่อต้านการทุจริต และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน

ขั้นตอนที่ 5 หน่วยงานทบทวน ปรับปรุง แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ 6 หน่วยงานจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้

ขั้นตอนที่ 7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน

การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู

การรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนโดยจัดทำเป็นเอกสาร สื่อในรูปแบบต่างๆ และการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ

กิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู”