สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
Responsive image

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2566

ขั้นตอนที่ 1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงาน 

ขั้นตอนที่ 2 จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ 3 มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน

ขั้นตอนที่ 5 หน่วยงานทบทวน ปรับปรุง แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงาน

  • แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่มีการทบทวน ปรับปรุง

ขั้นตอนที่ 6 หน่วยงานจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้

ขั้นตอนที่ 7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน

  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน 
  • ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน 

กิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู”