สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0424.1.5/108
13 มกราคม 2564
-
2564
-
-
20000
-
1
2564
งานพัสดุ
เงินบำรุง
เหมาบริการ
108/2564
-

จ้างซ่อมตู้เย็นเก็บตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 ตู้

-