สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0424.1.5/36
13 มกราคม 2564
-
2564
-
-
7490
-
1
2564
งานพัสดุ
เงินบำรุง
เหมาบริการ
36/2564 วัสดุวิทย์
-

จ้างสอบเทียบเครื่อง Auto Pipette จำนวน 7 เครื่อง 

-