สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0424.3.4/249
21 พฤษภาคม 2564
-
2564
-
-
53535
-
1
2564
งานพัสดุ
เงินงบประมาณ
ซื้อ
249/2564
-

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

-