สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0424.3.4/76
16 มิถุนายน 2565
-
2565
-
-
100000
-
1
2565
งานพัสดุ
เงินบำรุง
ซื้อ
76/2565
-
-
-