สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0424.3.4/78
17 มิถุนายน 2565
-
2565
-
-
36380
-
1
2565
งานพัสดุ
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
78/2565
-
-
-