สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
2565
24 มิถุนายน 2565
24 มิถุนายน 2565
2565
24 มิถุนายน 2565
24 มิถุนายน 2565
13500
-
1
2565
งานพัสดุและอาคารสถานที่
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
2565
-
-
-