สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0424.3.4/90
22 กันยายน 2565
-
2565
-
-
12150
-
1
2565
งานพัสดุ
เงินงบประมาณ
ซื้อ
90/2565
-
-
-