สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0424.3.4/45
6 กุมภาพันธ์ 2566
-
2566
-
-
7500
-
1
2566
งานพัสดุ
เงินงบประมาณ
ซื้อ
45/2566
-
-
-