สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0424.3.4/208
17 มีนาคม 2566
-
2566
-
-
14600
-
1
2566
งานพัสดุ
เงินงบประมาณ
ซื้อ
208/2566
-
-
-